Práce s klientem s rizikem v chování

 

 

 

                                        (manuál průvodce dobrou praxí )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování

 

 

 

 

 

 

Tato drobná publikace, která je jakýmsi manuálem pro průvodce dobrou praxí v problematice práce s klientem s rizikem v chování, je malá svým rozsahem a  významná svým obsahem. Je to poprvé, kdy se vědomě pracuje s problematikou klientů, kteří v minulosti bývali a dosud ještě bývají stiženi nedůstojnému vystavení užití restriktivních, omezovacích prostředků,  s argumentací, že „jinak to nejde, jsou totiž agresivní a nebezpeční.“ Těmito prostředky jsou stiženi i za situace, kdy agresivní nejsou , ale „mohli by být“ a zapomíná se, že tito lidé mají také právo na důstojný a variabilní život, srovnatelný se  zdravými  vrstevníky.

Je zřejmé, že cesta od deinstitucionalizace péče k  individualizované podpoře bude nesnadná a na jejím konci se bude zdát nesmyslné, že kdysi existovaly v zařízeních sociální péče jakési restriktivní prostředky, nekontrolovaně užívané. Deinstitucionalizace péče, která začala v některých vyspělých evropských  demokraciích v sedmdesátých letech minulého století,  vede k sociálnímu začleňování jejich dřívějších uživatelů, jejich začlenění do přirozené komunity, s naplňováním individuálních  potřeb a vytvářením  sociálních vazeb… a agresivity ubývá.

Není náhodou, že vedle velmi důležitých pravidel šetrné sebeobrany, které tvoří závěr publikace , a které jsme do značné míry přejali od belfastského zařízení v Muccomore Abbey Hospital, tvoří převážnou  část publikace preventivní opatření, předcházení situacím, které vyvolávají nutnost zásahu omezením pohybu uživatele, a není náhodou, že příspěvek pana  Ger de La Haye obsahuje i úvahu o přístupu  pracovníků ke klientovi, jejichž stav a očekávání může spolupůsobit na vyvolání  agresivního chování člověka, který je na nich někdy zcela závislý. Neboť institucionalizovaná péče s sebou nese i atribut moci a ovládání života svěřeného člověka.

            Děkuji všem průvodcům dobrou praxí, kteří se na tvorbě manuálu podíleli, ať už jako přispěvatelé  textu manuálu nebo jako spolutvůrci metodiky pravidel šetrné sebeobrany, stejně jako všem výborným lektorům kurzu, kterými byli pánové Clinton Stewart, Damien O´Kane, John McCart,  Ger de La Haye, Martin Jarolímek, Jaroslav Šturma, Zdeněk Štandera a Martin Haicl.

 

                                                                                                             Ivana Janišová

 

 

 

 

 

 

 

Kontext zajišťování kvality v sociálních službách

 

Reformní procesy a změny ve společnosti zasahují také do oblasti sociálních služeb. Zvyšují se požadavky na kvalitu nabízených služeb, jejich strukturu, pružnost a individualizaci. Významnou roli v transformaci sehrávají nové přístupy vyžadující otevřenost a vstřícnost při vyjednávání mezi zřizovateli, poskytovateli a uživateli.

Evropský sociální model vytváří společné charakteristiky sociální politiky jednotlivých evropských zemí. Přesto, že se sociální systémy jednotlivých zemí od sebe navzájem odlišují, a to s ohledem na historické, politické a kulturní souvislosti, ve kterých se vyvíjely, mají také mnoho společného. Mezi společné principy můžeme řadit například  oblast ochrany práv uživatele,  individuální přístup, partnerství při plánování sociální služby, podporu nezávislosti, začlenění a integraci lidí s handicapem, podporu běžného způsobu života, kvalifikační požadavky pro výkon práce a systém celoživotního vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb a mnohé další.

Naše sociální služby procházejí v posledních letech rozsáhlou transformací, zaměřenou právě ke shora uvedeným principům. Po vzoru britského modelu byl ve spolupráci odborníků z řad poskytovatelů, uživatelů a zástupců veřejné správy zpracován systém zajištění a hodnocení kvality v sociálních službách. Národní standardy kvality se staly jedním z hlavních nástrojů zajištění kvality, bezpečnosti i odbornosti poskytovaných služeb. Vzhledem ke své obecnosti jsou aplikovatelné na všechny typy služeb. Obsahují základní principy poskytování kvalitní sociální služby.

 

S přihlédnutím k tomu, že uživatelé, kterým jsou sociální služby poskytovány ve specializovaných zařízeních mimo přirozené sociální prostředí, patří k nejvíce ohroženým skupinám, zaměříme se v následujícím textu na nástin  rozboru kontextu poskytování právě rezidenčních služeb.

Z praxe dobře víme, že pobyt obyvatel v ústavech není vždy zcela dobrovolný. Za lidi duševně choré mnohdy rozhodují o využití služby jejich opatrovníci, které jim k hájení práv a zájmů ustanovil soud. Rozhodování za ty, jimž byla způsobilost k právním úkonům omezena nebo odejmuta úplně, patří k snadno zneužitelné pravomoci. Funkci opatrovníků paradoxně vykonávají u mnoha klientů sami pracovníci ústavů. Koncepce současné sociální politiky směřuje ke změně tohoto stavu. Výkonu opatrovnictví by se měli postupně ujímat  osoby vně zařízení, avšak hromadné změny opatrovníků s sebou přinášejí i určitá rizika. S přihlédnutím k tomu, že na mnoha místech doposud nefungují občanské poradny, ve kterých můžeme spatřovat vhodné subjekty pro přebírání garance nad výkonem opatrovnictví, jsou v současné době oslovováni rodinní příslušníci a přátelé klientů. Vyhledávání lidí s vhodnými morálními předpoklady je práce složitá, mnohdy bez kýženého efektu. Někdy se stává, že zvolený opatrovník spíše brání kvalitnímu poskytování služby například tím, že omezuje nákupy věcí, hrazení léků a uspokojování sociálně kulturních potřeb svého chráněnce. Vzniklou situaci musíme řešit opětovným návrhem na změnu opatrovníka. Jde o proces velmi zdlouhavý, který trvale naruší sociální vazby mezi klientem a blízkou osobou.

K dalším „nedobrovolně“ pobývajícím obyvatelům v rezidenčních zařízeních řadíme tzv. latentní nedobrovolníky. Ty přiměly k užívání rezidenční služby složité sociální okolnosti nebo nejbližší sociální okolí. Do zařízení přicházejí bez jakýchkoliv očekávání, s největším přáním návratu domů. Praxe ověřila, že členové obou skupin „nedobrovolných“ uživatelů projdou dříve nebo později uspokojivým adaptačním procesem a vysoké procento se v rezidenčním zařízení domestifikuje. Délka adaptačního procesu je různě dlouhá (od měsíce do půl roku) a přímo úměrně ovlivněna kvalitou poskytované služby.

Naprosto odlišné postoje zaznamenáváme u klientů institucionalizovaných, kteří do zařízení pro dospělé nastupují ze zařízení pro mládež nebo zařízení jiných. Pro tuto skupinu není instituce ústavnictví neznámou a byrokratická pravidla rezidenční organizace cizí.

Marginální skupinu v rezidenčních zařízeních doposud tvoří lidé, kteří se sami o svobodné vůli rozhodnou, že nabízenou sociální službu potřebují a chtějí, alespoň po nějaký čas, žít ve vybraném zařízení. U této skupiny probíhá adaptační proces nejrychleji a poskytovaná služba dosahuje nejvyšší efektivity.

Nástup do rezidenčního zařízení představuje zásadní mezník v životě jednotlivce, který ovlivňuje další průběh jeho životní dráhy, a to trvale nebo po delší čas (po dobu pobytu v zařízení). Vzhledem k uvedenému můžeme považovat za jeden z nejdůležitějších úkolů každého poskytovatele sociální služby odhalování a definování individuálních potřeb uživatele. Již před nástupem bychom  měli pracovat s informacemi o fázi života, ve které se jedinec nachází, o zkušenostech, které má za sebou, a perspektivách, které má před sebou. Neméně důležitými jsou pro nás informace o věku (dětství, dospívání, dospělost nebo stáří), životní situaci (sociální okolnosti, které vedly k rozhodnutí o využití služby) a očekáváních a přáních, se kterými do organizace přichází.

 

Historický exkurz

 

Velký zlom v běhu života mnoha duševně nemocných ve většině západních zemích nastal v 50. a 60. letech minulého století. Lidé handicapovaní (duševně nemocní, fyzicky i mentálně postižení) začali být postupně propouštěni z rezidenčních zařízení „na svobodu“.

Hromadné propouštění lidí z pobytových ústavů označujeme jako dekarceraci. Tento termín odvozujeme od karceru, tedy kázeňského trestu, u nás zakotveného ještě ve školském řádu z roku 1922, kdy žáci středních škol zůstávali za své přestupky proti školnímu řádu uzavřeni ve školách. Karcer u nás zrušil školní řád z 12.8.1936. 

Motivy této reformy byly vedle motivů finančních, především humanitární. Péče domácí měla začít nahrazovat péči ústavní. Mnozí reformátoři chtěli tímto opatřením předcházet účinkům dlouhodobé hospitalizace duševně nemocných. Tento negativní jev, tzv. institucionalizace, vzniká tam, kde jsou lidé izolováni od vnějšího světa. Hospitalizovaní se postupem času stávají na organizaci, která jim chtěla zprvu pomoci, zcela závislí a ztrácejí schopnost žít přirozeným způsobem života sami v běžných sociálních interakcích. Léčbu duševně nemocných v 50. a 60. letech 20. století ovlivnil vedle filosofie dekarcerace rozmach psychoterapeutických metod a objev nových léků. V důsledku uvedených změn začali v západních zemích prudce klesat počty dlouhodobě léčených pacientů v psychiatrických léčebnách a nemocnicích.

Druhá vlna tažení proti ústavní léčbě nastoupila v 80. letech minulého století. Jejím ústředním heslem se stala teze, že duševně nemocní mají právo na svobodný a nezávislý život. Určitou latentní roli i tentokrát sehrály otázky finanční. Paradoxem však zůstává, že mnozí pacienti  na tom byli po propuštění hůře než předtím. Často se ocitali v situaci, kdy se o ně v domácím prostředí neměl kdo starat nebo nikdo starat nechtěl. Stali se tak bezprizorními.  

Na rozdíl od většiny západních zemí situace u nás byla naprosto odlišná. Vzhledem k uzavřenosti společnosti před rokem 1989 a předlistopadové sociální politice zůstávali handicapovaní lidé až do doby celkem nedávné „uvězněni“ v ústavech a psychiatrických léčebnách. Společnost se tvářila, jako by žádné duševní ani fyzické handicapy neexistovaly. Masové sdělovací prostředky zdravotně znevýhodněné skupiny obyvatel ignorovaly. Ani na naší politické scéně, ani v každodenním životě jsme se s handicapovanými spoluobčany běžně nesetkávali.

Ke změně v přístupu k lidem s handicapem dochází pomalu v posledních patnácti letech. Po roce 1989 se začínají odemykat brány našich ústavů a otevírat větší možnosti pro rodiny, které chtějí pečovat o blízkou osobu v přirozeném prostředí. Dochází k celkovému posunu ve vnímání handicapu uvnitř společnosti, která zdravotně znevýhodněné začíná považovat za plnohodnotné občany. Handicapovaní se dostávají nejen do politiky, ale také na televizní obrazovky, stránky novin a časopisů, čímž i masové sdělovací prostředky přispívají k proměně obrazu zdravotně znevýhodněných skupin.

 

Aktuální otázky ústavní sociální péče

 

„Až budete mít chvilku, zkuste si představit svět bez ústavů ukrývajících lidi, bez kterých jsou neústavní lidé ve svých životech dezorientovaní.“ (Milan Cháb)

 

Sociální politika našeho státu se před rokem 1989 orientovala výhradně na práceschopné obyvatelstvo, kterého byla většina. Jako svých nástrojů využívala především finančních dávek a subvencí. Uvedený přístup naprosto ignoroval osoby, které se ocitli mimo zaměstnanecký svět. Z centra pozornosti tak byli vytěsněny především osoby zdravotně handicapované, ať už se jednalo o postižení somatické, mentální, psychické či psychiatrické. Částečně opomíjeny zůstávaly také osoby požívající starobního důchodu.

Tento přístup měl za následek stagnaci sociálních služeb, které by právě zmiňovaným skupinám pomáhaly žít co možná nejnormálnějším způsobem života v přirozeném sociálním prostředí. Většina zdravotnických a sociálních služeb pro uvedené skupiny obyvatel byla poskytována v ústavních zařízeních. Pouze zcela výjimečně byly využívány terénní sociální služby v přirozeném prostředí  uživatelů, prezentované pečovatelskou službou, která byla ve většině případů redukována pouze na dovážku obědů.

Rezidenční služby zaměřené na staré, somaticky, mentálně, psychicky a psychiatricky znevýhodněné skupiny obyvatelstva si i dnes v českém systému sociálních služeb udržují výsostné postavení. Děje se tak na úkor alternativních služeb, které se rozvíjejí jen velmi pomalu. Ke konci roku 2003 nabízelo v naší republice rezidenční sociální službu celkem 1.068 zařízení s celkovou kapacitou 77.254 lůžek. Žádosti dalších 79.820 občanů nemohly být s ohledem na nedostatek volných míst uspokojeny. 95 % neuspokojených žadatelů, celkem 75.581 občanů, by rádo využilo služby rezidenčního zařízení typu domova důchodců či domova – penzionu pro důchodce. Z řad žadatelů o poskytování služby v ústavu sociální péče pro dospělé zůstalo neuspokojeno 3.447 (z toho 1.550 chronických psychotiků a psychopatů (asi 45 %) a 182 chronických alkoholiků a toxikomanů (asi 5 %)).

Průměrný meziroční nárůst počtu pobytových zařízení, od počátku roku 1994 do konce roku 2003, o 33 (z čehož je necelých 10% ústavů pro dospělé) je spojen s nemalými finančními náklady, které jsou potřebné k jejich zbudování. Částka, se kterou musí investor při  realizaci výstavby nového či rekonstrukci staršího objektu běžně počítat, dosahuje více než jednoho milionu korun na lůžko. Pokud tedy, dle statistiky MPSV ČR z roku 2003, vezmeme v úvahu průměrný počet uživatelů připadajících na jedno rezidenční zařízení, vyjde stavba nového ústavu na více než sedmdesát dva milionů korun.

Vzhledem k uvedenému nemůžeme v následujících letech očekávat markantní příbytek počtu zařízení, jak tomu bylo těsně po roku 1989. Tehdy došlo ke kvantitativnímu nárůstu rezidenčních zařízení, avšak počet lůžek zůstal v globálu zachován. Popisovaný stav zapříčinily restituce majetku, kdy církevní a historické objekty, do kterých se ústavní zařízení mnohdy umísťovala, byly navraceny původním majitelům. Stát poté potřeboval zajistit pro stávající uživatele adekvátní prostory. Tak mohla na „zelené louce“, namísto objektů s nevyhovujícími stavebně technickými, hygienickými a bytovými parametry, vyrůst nová moderní zařízení. Počet handicapovaných osob žijících v historických a církevních objektech často přesahoval tři sta, takže namísto jednoho megalomanského zařízení vznikalo zařízení několik. Nevhodné stavebně technické podmínky a nadměrná kapacita byly v minulosti jednou z hlavních překážek pro poskytování kvalitní sociální služby. Avšak ani nová moderní rezidenční zařízení nejsou konečnou stanicí v naší cestě za kvalitou.

Shora nastíněnou situaci velmi dobře řeší dlouhodobá koncepce MPSV ČR, jejíž nedílnou součástí je připravený zákon O sociálních službách, s jehož účinností se počítá od 1.1.2007. Návrh zákona preferuje poskytování sociálních služeb v přirozeném sociálním prostředí, čímž podporuje rozvoj alternativních služeb, které by měly v budoucnu nahradit do značné míry služby rezidenční. Připravená koncepce počítá s transformací velkých ústavů v menší komunitní bydlení, která zajistí nejen kvalitnější, ale také levnější službu. Dalšími z aktivit resortního ministerstva, které přispívají k dobré praxi v oblasti sociálních služeb, jsou dílčí projekty zavádění a hodnocení kvality v sociálních službách a projekt průvodců dobrou praxí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce s klientem s rizikem v chování, aktivity MPSV.

 

 

Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ( CPT) ve svých doporučeních monitoruje nejen prostředky pohyb omezující, ale také pohyb zklidňující.

 

Prostředky omezující pohyb uživatele (restriktivní prostředky) se obecně dělí na

 fyzické (úchopy rukou) – nejsou zneužitelné k prevenci náročných situací, trestání ani úlevě v  práci personálu

mechanické (kurty, řemeny, svěrací kazajky, klecová lůžka, izolační místnosti, zamčené dveře)

 chemické (sedativa, neuroleptika…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidské potřeby

 

Výskyt problémového chování (ignorování společenských norem, negativismus, agrese, autoagrese aj.) přímo závisí na naplňování základních životních potřeb. Pravděpodobnost výskytu se u jakéhokoliv člověka zvyšuje, pokud nejsou naplněny základní potřeby.

 

Každému člověku jako příslušníku lidského rodu jsou vrozeny určité potřeby.

Mezi základní lidské potřeby patří:

1)    fyziologické potřeby (hlad, žízeň, sex)

2)    potřeba bezpečí a řádu

3)    potřeba sounáležitosti a řádu (příslušnosti ke skupině, potřeba lásky)

4)    potřeba uznání

5)    potřeba seberealizace (vyjádření vlastní osobnosti)

     V průběhu života mají tyto potřeby různý význam a často vyžadují, ve vazbě na aktuální vývojovou úroveň, i různý způsob uspokojování.

     Jednotlivé potřeby jsou ve vzájemné interakci. Uspokojení jedné z nich může tlumit druhou a opačně. V rámci kompenzace mohou být i psychické potřeby saturovány jiným než obvyklým způsobem. Jestliže nějaká potřeba není uspokojována v dostatečně míře nebo po dostatečně dlouhou dobu, dochází ke změně její intenzity, resp. se změní způsob jejího uspokojování. V rámci obranných mechanismů může být saturována jinak než obvykle.

 

Lidské potřeby z hlediska vývoje lidské osobnosti

 

I.              Kojenecký věk

 

II.            Batolecí věk

Ø  Snížení potřeby aktivity má vždy nějaký význam: dítě ji ztrácí pokud není v takovém stavu, aby pro ně měla nějaký význam.

Ø  Neuspokojená potřeba aktivity, tj. nečinnost, vyvolává napětí

Ø  Varianta „Já sám“, tj. pokus o samostatnost, o vlastní řešení situace, vědomí vlastních kompetencí a s tím souvisejícím uvolňováním ze závislosti

Ø  Varianta „Já chci“- odráží vědomí sebe sama jako aktivní a kompetentní bytosti

III.           Předškolní věk, věk iniciativy

Ø  Uspokojuje jí přesvědčení, že každé poznání musí mít absolutní platnost

Ø  Uspokojení dětské potřeby jistoty a bezpečí je jedním z předpokladů pro rozvoj prosociálního chování. Děti, které se cítí nejisté a ohrožené, snadněji reagují asociálně. Předškolní děti, které získaly základní pocit důvěry v život, nahlížejí na svět jako relativně bezpečný a věří, že je možné ovlivňovat dění, které v něm probíhá i vlastními silami. To znamená, že vlastní chování má nějaký význam, že se lze spolupodílet na tom, jak se budou různé sociální situace rozvíjet atd.

 

IV.          Školní věk

Jestliže dobrý výkon není oceňován nebo chybí citově významná osoba, která by jej ocenila, nebude mít žádný význam ani pro dítě samé.

Sdílení života a trvalá přítomnost rodičů je nejdůležitější podmínkou funkčního vztahu    mezi rodiči a dítětem školního věku.

Rodiče uspokojují celou řadu psychických potřeb školáka:

Samozřejmost jistoty,kterou poskytuje rodina, umožňuje dítěti, aby se koncentrovalo na různé vztahy s vrstevníky. Potřebu kontaktu s vrstevníky můžeme považovat za jednu z nejvýznamnějších pro dítě školního věku. Vrstevníci uspokojují mnohé potřeby, některé z nich mohou být paralelně uspokojovány rodiči i kamarády, resp. se do určité míry překrývají.

 

V.           Dospívání

o   Potřeba přijatelné pozice ve světě – jedinec už není pozitivně akceptován bez ohledu na své chování (s výjimkou rodiny). Svou pozici si musí nějak vydobýt.

o   Potřeba jistoty a bezpečí – byla a stále je vázána na minulou zkušenost a aktuální prožitky, avšak objevila se nová dimenze: anticipace budoucnosti, která ji tímto způsobem prezentuje buď jako přijatelnou, či naopak jako nejistou a ohrožující. Vždycky je i pouhé uvědomění mnoha budoucích možností důvodem ke ztrátě bývalého pocitu jistoty, který sice byl poněkud rigidní, ale  v dětském věku plnil svou úlohu. Nyní je tato infantilní jistota pryč a je třeba usilovat o novou. Tato tendence je spojena s potřebou rozvoje nové identity, která by vyjadřovala i vlastní pozici v tomto světě.

o   Potřeba seberealizace se rozšiřuje z přítomnosti i na budoucnost a není již zaměřena jen na aktuální úspěch a uplatnění.

o   Potřeba otevřené budoucnosti – přesah konkrétní reality umožňují až formální logické operace. Tím, že formulují určité možnosti, fungují jako naděje, jako otevření perspektivy. Budoucnost začne mít význam teprve tehdy, když je člověk schopen o ní uvažovat.

o   Potřeba vytvořit vlastní pravidla vyplývá z tendence osamostatnit se z vazby na skupinu dospělých. Schopnost uvažovat o jiných možnostech vede k vytvoření vlstních norem, které by potřebám dospívajících lépe vyhovovaly.

 

VI.          Adolescence

V období adolescence mají velký význam vztahy s vrstevníky. Díky nim dochází k emancipaci od rodiny a postupnému osamostatňování . Ve vztazích s vrstevníky dochází k uspokojování některých základních psychických potřeb:

 

VII.         Období mladé dospělosti

Schopnost zvládnout přiměřeným způsobem profesní roli je jedním z psychosociálních kritérií dospělosti.

Profesní role může nějak uspokojovat různé základní psychické potřeby mladého člověka

Většinu základních lidských potřeb může uspokojovat partnerský vztah, zejména:

o   Potřeba orientace a učení, potřeba nové zkušenosti – rozvíjí sociální kompetence, přináší nové zkušenosti v oblasti sebehodnocení

o   Potřeba citové jistoty- uspokojení potřeby intimity a citové akceptace

o   Potřeba seberealizace

Ø  sebepotvrzení, důkaz kvality jedince

Ø  potvrzuje normalitu jedince

Rodičovství může všechny základní potřeba uspokojovat a stejně tak může jejich uspokojení bránit

 

VIII.       Období dospělosti

Stárnutí se projevuje změnou v pojetí intimity i generativity:

 

Naplňování potřeb z hlediska profesního

Psychické potřeby v období starší dospělosti  může nějakým způsobem ovlivňovat i manželství, partnerství vlastního dítěte

 

IX.          Období stáří

S postupem stárnutí, v důsledku ubývání všech kompetencí, může dojít k úpadku všech projevů vůle, k rezignaci a apatii.

Stáří je charakteristické poklesem potřeby změny a vzestupem potřeby jistoty a stability. Prožívání změn daných stářím a adaptace na toto období je spojena s větší koncentrací na vlastní potřeby. V období stáří se mění zaměření těchto potřeb a jejich subjektivní význam:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problémové chování

 

termín Problémové chování byl definován takto ……..

„ jedná se o kulturně abnormální chování takového stupně, frekvence a trvání, že bude pravděpodobně fyzická bezpečnost daného člověka nebo jiných lidí, nebo chování,

v jehož důsledku pravděpodobně dojde k výraznému omezení nebo zakázání přístupu

k běžnému společnému vybavení“

                                                                                  Emerson 1995

 

Co je problémové chování

 

Možné příčiny problémového chování

 

Vnitřní

Vnější

Mezilidské

Duševní zdraví

Epilepsie

Potíže se sluchem či zrakem

Kognitivní (poznávací)schopnosti

Dieta

Tělesné postižení

Vedlejší účinky léků

Bolest

Zneužívání návykových látek

Závislost

Fenotypy (soubor všech pozorovaných vlastností) chování

Hluk

Teplota

Přelidněnost

Osvětlení

Nedostatečná / přílišná stimulace

Barvy

Zasedací pořádek

Sterilní prostředí

Nepředvídatelné zvyky

Nedostatečné pochopení ošetřov.

Nerespektování soukromí

Osobní prostor

Zdroje – peníze , fyzická síla,

               přístroje

Restriktivní  / kontrolované     

               prostředí

Zneužívání

-          fyzické

-          sexuální

-          emocionální

-          finanční

Předvídatelnost

Poškození smyslového vnímání

Problémy s komunikací

Nedostatečné oceňování

Kultura a víra

Postoje, očekávání a zkušenosti

Pozornost

Zklamání

Strach

Naučené chování

Nízké sebevědomí

Frustrace (zklamání)

 

 

Metody posuzování problémového chování

1)    Pohovory – s daným klientem a s lidmi, kteří ho znají nejlépe ( rodina, přátelé, oš. prak.lékař, zdrav. sestra, pečovatelka, oš. personál a celý pracovní tým – záznamy

2)    pozorování – přímé po delší období - neformální / formální

                                                                 cílené / náhodné - záznamy

           

 

Osobní bezpečnost

      časovém rozvrhu?

 

 

 

 

Fyzická intervence

 

Definice

„ Jakákoliv metoda reagování na problémové chování, která zahrnuje využití určitého stupně přímé fyzické síly k omezení pohybu či mobility.

Předpokládá se, že osoba, vůči které je síla uplatňována, klade odpor.“

 

Formy fyzické intervence – zásahu

§  zabránění člověku v chůzi za použití ruky, držení

               Př. kladná - zabránění vstupu  do vozovky

                 záporná - úmyslně postavená překážka – židle atd.

§  zabránění člověku, který se rozhodl opustit určitý prostor.

               Př.kladná - skok z okna

                 záporná – zabránění chůze z denní místnosti do ložnice

 

Právní aspekt

 

Jakákoli intervence může být důvodem k obvinění:

Ø  z napadení

Ø  napadení a ublížení na zdraví

Ø  nebo omezování osobní svobody

 

Pokud je použití fyzické intervence nezbytné, musí být rozumné vzhledem k dané situaci a síly musí být použito v nejmenší míře nutné k zabránění  nebezpečí hrozícího klientovi nebo dalším osobám.

 

Pečlivě zdokumentováno

 

Kdy použít fyzickou intervenci?

 zabránit -  ublížení na zdraví – samotnému klientovi

                                                - nám – oš.personálu

                                                - okolí – ostatním klientům

               -  ničení majetku  - vlastního

                                              - cizího

               

 

 

Jméno

 

Prostředí

 

Datum

 

Čas

Místo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příčina

 

 

Popište co dělal dotyčný před incidentem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo byl v době incidentu přítomen v daném prostoru:

 

 

 

 

 

 

Chování

začátek

 

konec

 

Popište jeho chování během incidentu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důsledek

Popište co se stalo bezprostředně poté.Co dělal dotyčný klient?

 

 

 

Co dělal oš.personál?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popište jakákoliv zranění, která dotyčný způsobil sobě nebo jiným a  škody na majetku a zařízení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popište všechnyostatní faktory,které by mohly být v souvislosti s inc. Relevantní., změna léků,

záchvat, návštěva atd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model průběhu agresivních incidentů z hlediska času a intenzity

                                  

včasný zásah                                                          reaktivní                                post-krizová

                                                                       managment                         intervence

 

prevence

základní           impuls            eskalace                      krize                lítost                     základní

čára                                                                                                   uklidnění              čára

 

 

De – eskalace

 

„Složitý interaktivní proces, ve kterém je pacient přesměrován do klidnějšího

 osobního prostoru“

                                                                                                       Stevenson 1991

 

 

Při jejím používání je třeba využít

§  Slovní reakce

§  Nonverbální reakce

 

Je velice potřebné, aby byly zaměstnanci proškoleni v otázkách de-eskalace

 potenciálně násilných situací.

MZ ve své směrnici o restriktivních fyzických intervencích ( červenec 2002)

stanovuje, aby použití restriktivní fyzické intervence bylo minimalizováno

zavedením preventivních strategií, které zahrnují „využití zmírňovacích technik

 k zabránění jakékoli další eskalaci“

 

 

De-eskalace během stádia úzkosti a hněvu

 

 

 

      Popocházení

                                                                                     Nepřátelství

Vzdychání

                                      Úzkost/ hněv                                                         Negace

     Stáhnutí se

                                                                                       Křičení

                  Vyhýbavost

(dotek,oční kontakt)

 

 

Cíle

Ø  posouzení emočního stavu klienta

Ø  identifikace hlavních spouštěcích faktorů

Ø  snížení úzkosti / hněvu

Ø  udržování verbální interakce – komunikace

Ø  řešení problému

 

 

 

 

 

Aktivní naslouchání

 

 

Jaké máme možnosti dát najevo kl., že nás zajímá, že mu nasloucháme, že jsme na příjmu?

 

1)    Klademe otázky – dáváme mu prostor na to, aby je mohl zodpovědět a promýšlet

 

2)    Vyslechneme ho

 

To jsou ty nejzřejmější odpovědi, které nás napadnou. Jak ještě jinak ale můžeme dát kl. Najevo, že nás zajímá, co nám říká, že mu nasloucháme + pracovat s tím, jak se bude dál rozhovor vyvíjet?

 

K tomu slouží techniky aktivního naslouchání:

-          oceňování

-          zrcadlení pocitů

-          parafrázování

-          shrnování

 

 

Oceňování – jde o to ocenit cokoli, co lze, kdyby to bylo „jen“to, že přišel, že to ještě nevzdal – vyjadřuji mu tím i respekt + zplnomocňuji ho, dávám najevo, že ještě to má ve svých rukách

 

Zrcadlení pocitů – zde jde o to všimnout si a pojmenovat emoce,. Které kl. dává najevo – „to pro vás asi muselo být velké zklamání, když….“ To jste asi musela být hodně rozzlobená, že jste měla zbytečnou cestu…“

Cílem zde je dát klientovi najevo porozumění pro jeho prožívání (což neznamená, že zároveň schvalujete jeho jednání)

 

Parafrázování  - „rozumím tomu dobře tak, že byste si přál, aby…“ Takže vy říkáte, že kdyby nebylo dětí, tak už byste se dávno s mužem rozvedla?“ L“ze použít vlastních slov a nebo i slov klientových – „Takže vy jste řekl manželce, že kdybyste měl přijít o děti, tak byste skočil pod vlak, rozuměla jsem tomu tak dobře? Je to tak? – a kl. buď to popře,třeba že to bylo jen v afektu, a nebo naopak potvrdí a můžeme o tom dál mluvit.

Cíl: dát najevo porozumění + možnost ověřit si, zda mluvíme oba o tomtéž, zda jsme porozuměli dobře.

 

(Aktivní naslouchání)

 

 

Shrnování – na konci, ale i v průběhu rozhovoru, zvláště když klient přichází s mnoha tématy… „takže vy říkáte, že problémy jsou—ta a ty. Co z toho bychom teď měli začít spolu řešit, na čem dnes pracovat?“ (to v průběhu)

A na konci: „mluvili jsme o tom a o tom, dohodli jsme to a to, já udělám do příště toto, vy toto,“ Klient je kompetentní v tom a v tom, pracovník v tom a tom – možno zapsat, dát kopii.

Cílem – ujednotit závěry, úkoly, mít na co navázat příště.

 

Vhodné kromě výkladu je  doplnit cvičením: utvořit trojice, vybrat nějaký svůj drobný problém, který běžně ventilují.

Jeden je v roli pracovníka, který vede rozhovor, druhý v roli klienta a třetí je pozorovatel, který hlídá čas,všímá si použití jednotlivých technik + uvažuje o alternativách. Trvání: 10 minut, pak se průběh rozhovoru probere ve společné diskusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky k workshopu – Ger de la Haye

 

A. Poznámky

 

-          ke vztahu mezi jedincem a sociálním kontextem

-          kontrola poskytne určitý klid a jistotu

-          ztráta kontroly může způsobit paniku

-          ke vztahu mezi příčinami a následky

-          ke vztahu mezi úsilím a výsledky

 

B. Důležité otázky – k poruchovému  chování

 

1. Vnímají všichni pracovníci, kteří mají zkušenosti s poruchovým chováním klienta, toto jeho chování jako problém?

2. Jedná se skutečně o poruchové chování nebo máme co do činění s jiným problémem?

3. Vzniká potřeba znovu definovat poruchové chování?

4. Máme co do činění s poruchovým chováním anebo s poruchovým vnímáním normálního chování?

5. Je k dispozici  analýza poruchového chování klienta?

6.Je možné, že příčinou poruchového chování je zdravotní problém?

7.Je možné, že příčinou poruchového chování je psychiatrický aspekt?

8. Je možné, že existují příčinné souvislosti mezi poruchovým chováním klienta a jeho fyzickým prostředím?

9. Je možné, že existují příčinné souvislosti  mezi poruchovým chováním klienta a ostatními členy skupiny, ve které žije?

10.Je možné, že existují příčinné souvislosti mezi poruchovým chováním klienta a přístupem k němu?

11. Je možné, že existují příčinné souvislosti mezi poruchovým chováním klienta a denními či týdenními činnostmi v programu klienta?

12. Potřebuje klient speciální druh terapie?

 

C.Kruh

  1. Definovat problém
  2. Sběr informací a  stanovení diagnózy
  3. Plánování péče a dosažených cílů
  4. Systematické provádění plánů péče
  5. Zhodnocení

 

Nový kruh:

1.Znovu definovat problém

2.Sběr informací a úprava diagnózy

3. Úprava plánu péče a nových cílů, které mají být dosaženy

4.Systematický výkon upraveného plánu péče

5.Zhodnocení

 

Nový kruh

1. ATD

 

6 fází metodického cyklu Uceleného rehabilitačního přístupu:

Fáze rehabilitačního procesu

 

1.Fáze orientace a tvoření vztahu

Ø  Úvod, vstup budoucího klienta, tento člověk se dozví o službě a zatelefonuje. Nejde ještě o fyzické setkání.

Ø  První kontakt, cca 3 první schůzky, kde se seznamujeme a nezávazně povídáme o nabídce služby a potřebě klienta.

Ø  Položení základů pro budování vztahu, budujeme důvěryhodný vztah.

Ø  Vzájemné poznávání; podmíněné tím, co považuje klient za důležité (osobní kriteria, přání, potřeby týkající se vlastní kvality života)

 

2. Fáze mapování

Mapujeme po krocích:

a)  přání/potřeby pro podporu

b)  osobní kritéria

c)  možnosti a omezení klienta

d)  potřebné a nutné zdroje

e)  možnosti a omezení prostředí, okolí.

Výsledek je zodpovězení těchto otázek:

 1. Jaká má klient přání?
 2. S jakými překážkami má klient zkušenost, co je původem těchto překážek? Jaká je souvislost mezi těmito překážkami?
 3. Jakou podporu vyžaduje klient ve vztahu ke svému přání nebo zranitelnost? S jakými překážkami potřebuje pomoci nebo v čem potřebuje podpořit?
 4. Co považuje klient za důležité, k tomu aby uskutečnil své přání?
 5. Jaké schopnosti má klient (silné stránky, motivace)? Zde nutné užít i omezení klienta pro vyváženost obou.
 6. Jaké jsou žádoucí a nutné zdroje?

 

Pasti:

 1. Klientovo přání není užíváno jako základ!
 2. Klientovo přání je bráno jako základní, ale není zkoumáno dál!
 3. Klientovo přání je bráno doslova. Nutné zkoumat smysl, obsah přání.
 4. Podpora se zapomene formulovat nebo pojmenovat.
 5. Shromažďujeme informace pouze o určitém přání, ne o možných dalších potřebách.
 6. Informace o klientových schopnostech nejsou shromážděny, jsou shromážděny pouze informace o klientových omezeních a problémech. A naopak!!!
 7. Členové rodiny nebo jiní důležití lidé v sociální síti klienta jsou přehlíženi.
 8. postižení je viděno jako definitivní a nepřekonatelná překážka.

 

3. Fáze stanovování cíle

Formulujeme Dlouhodobé cíle, překážky v jejich dosažení, a pro jejich překonání stanovujeme Krátkodobé cíle, které mají tyto kritéria:

1.    Cíl je zaměřen na rozhodnutí, získání nebo udržení žádoucí situace;

2.    Cíl je zaměřen na blízkou budoucnost;

3.    Cíl je srozumitelně a jasně formulován;

4.    Cíl je formulován v konkrétních a měřitelných termínech.

Pasti:

1.    Cíle jsou formulovány pouze z perspektivy služeb nebo není jasné z čí perspektivy jsou formulovány.

2.    Cíl přímo obsahuje klientovo přání, zatímco skutečná potřeba zůstane skryta. Pastí je, že pracovník nebude schopen přijít na cíl, který je realizovatelný v jistém čase, pokud použije pouhé interpretace klientova přání.

3.    Dlouhodobý cíl je negativně formulován: „Nemít problémy se sousedy.“

4.    Krátkodobý cíl nesouvisí s dlouhodobým cílem. Např. dlouhodobý cíl je orientován na udržení práce v chráněné dílně, zatímco krátkodobý cíl směřuje ke zvýšení vlastních dovedností, např. „naučím se vařit“.

5.    (Krátkodobý) cíl je zaměřen na vnitřní intrapsychické změny klienta.

4. Fáze plánování

Plán podpory rozdělujeme na Dlouhodobý plán, jež se týká dlouhodobého cíle, a Krátkodobý plán, jež se týká překážek a krátkodobých cílů. Krátkodobý plán musí obsahovat princip C+4K+J+P, tj. Co, Kdo, Kde, Kdy, Kolik času (odkdy dokdy), Jak a Proč.

Pasti:

1.    Plán není vytvořen podle tempa klienta. Když plán či my jdeme rychleji nebo pomaleji, proces začne stagnovat.

2.    Plán podpory je vypracováván v nejobecnější variantě.

3.    Jsou vytvořeny jen krátkodobé plány.

4.    Kroky v plánu jsou příliš velké.

 

5. Fáze provádění

Propojujeme tři dimenze PSR: Vztah, Služba a Čas.

Pasti:

1.    Pracovník se příliš věnuje provádění aktivit z plánu a ztrácí pohled na vztah.

2.    Pracovník se příliš věnuje vztahu a ztrácí kontinuitu s aktivitami v plánu.

3.    Pracovník se příliš věnuje provádění aktivit z plánu a ztrácí pohled na změny cílů či kroků. Plán je nástroj, ne dogma.

4.    Pracovník nevytváří dostatek motivačních aktivit a motivačních rolí klienta.

 

6. Fáze reflexe a ukončení

Kritéria reflexe a 2 cíle reflexe:

1.    Co bylo dohodnuto na začátku?

2.    Cokoli se stalo, bylo to provedeno dobře?

3.    Dosáhli jsme toho, čeho jsme chtěli dosáhnout?

První cíl – reflexe procesu ve třech dimenzích:

4.    Vztah: Jaká je kvalita vztahu? Změnil se za uplynulou dobu? Jaká je kvalita komunikace? Jak se cítíme v tomto vztahu?

5.    Služba: Souvisí plán s požadavky, potřebami, schopnostmi a omezeními? Bylo možné využít 5 pilířů PSR? Odpovídala služba podpory na potřeby klienta?

6.    Čas: Kolik bylo času na jednotlivé činnosti, na vztah a aktivity? Co bylo rychle/pomalu? Přizpůsobili jsme se tempu a času klienta?

Druhý cíl – hodnocení výsledku, dosažení cílů:

7.    Byly cíle dobře formulovány?

8.    Byly cíle dosaženy?

9.    Jestliže byly dosaženy, které vlivy hrály největší roli?

10. Jestliže nebyly či jen částečně dosaženy, které zdroje a role byly využity?

Pasti:

1.    Reflexe a hodnocení je prováděno (převážně) pracovníkem a klient a/nebo rodina (nebo ostatní) nejsou dostatečně zapojeni.

2.    Reflexe probíhá podle osobních kritérií pracovníka. Past vznikla ve fázi, kdy jsme stanovovali cíle a nebrali klientova přání a osobní kriteria v úvahu.

3.    Hodnotíme, co bylo špatně a co dobře místo toho, abychom reflektovali, jak proces probíhal.

4.    Reflexe je příliš směřována na výsledek nebo příliš málo na proces (anebo opačně). Kvalita procesu je určována stupněm těchto dvou aspektů:

Ø  Vztah klienta a pracovníka.

Ø  Zda služby vzaly na vědomí tempo klienta a přizpůsobily se mu.

 

 

 

Omezení osobní svobody klienta z pohledu práva

 

 

Omezení osobní svobody klienta  upravují:

 

Ø  Listina základních práv a svobod ( vyhlášená pod č. 2/1993 Sb.)

Ø  Úmluva o lidských právech a biomedicíně (sdělení MZV č. 96/2001 Sb.m.s.)

Ø  Zákon č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu

Ø  Zákon č. 140/1991 Sb., trestní zákon

Ø  Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Ø  Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

 

Český právní řád vychází z principu, že osobní svoboda každého je zaručena, proto zásahy do osobní svobody lze činit pouze v případech a za podmínek výslovně zákonem vyjmenovaných.

Úmluva o lidských právech a biomedicíně stanoví, že jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotyčná osoba dala svobodný a informovaný souhlas. Tento princip lze porušit pouze v  některých případech např. může být proveden zákrok na osobě, která není schopna dát souhlas (z důvodu duševního zdraví či nemoci), pouze je-li to k přímému prospěchu.

 

Zákon o péči o zdraví lidu § 23 obdobně a podrobněji určuje, že vyšetřovací a léčebné výkony se provádějí se souhlasem nemocného nebo lze-li tento souhlas předpokládat.

Bez souhlasu nemocného je možné provádět vyšetřovací a léčebné výkony, a je-li to podle povahy onemocnění třeba, převzít nemocného do ústavní péče, mj.:

·         jestliže osoba jevící známky duševní choroby nebo intoxikace ohrožuje sebe nebo své okolí anebo

·         není-li možné vzhledem ke zdravotnímu stavu nemocného vyžádat si jeho souhlas a jde o neodkladné výkony nutné k záchraně života či zdraví.

 

V souladu s tímto zákonem lze tedy činit opatření  dočasně omezující osobní svobodu klienta (např. upoutání k lůžku) pouze ve čtyřech případech:

·         klient k takovému zákroku dal svobodný souhlas (na základě informaci o povaze tohoto opatření),

·         lze předpokládat, že by klient s takovým opatřením souhlasil a neprojevuje nesouhlas,

·         klient jeví známky duševní choroby či intoxikace  (nemusí trpět duševní chorobou či být intoxikován, pouze jeví známky takového stavu) a zároveň ohrožuje sebe a  své okolí,

·         z důvodu zdravotního stavu klienta od něj nelze vyžádat souhlas a jde o neodkladný výkon, který je nutný k záchraně života či zdraví.

 

Zákrok, který by omezoval svobodu klienta a byl by v rozporu s výše uvedenými ustanoveními, by byl považován za trestný čin podle § 231 trestního zákona.

Výjimkou jsou stavy tzv. krajní nouze, kdy se činem odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem ( např. lidský život či zdraví) nebo nebezpečí nelze za daných okolností odvrátit jiným, dovoleným způsobem. Způsobený následek nesmí být stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.

                                                         

Komentář

 

k zákonu č. 218/2005 Sb., kterým se mění  zákon 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zákon č.462/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.117/1995 sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

 

                                                                § 89 a

 

            (1) Při poskytování ústavní sociální péče podle § 87 a 89 nelze používat opatření omezující pohyb osob, jimž je ústavní sociální péče poskytována, s výjimkou případů přímého ohrožení jejich zdraví a života nebo zdraví a života jiných osob, a to pouze po dobu nezbytně nutnou.

 

            (2) Ústav sociální péče je povinen o použití opatření omezujícího pohyb osob informovat bez zbytečného odkladu

 

a) zákonného zástupce osoby, které je ústavní sociální péče poskytována,

 

b) zřizovatele zařízení.

 

            (3) Ústav sociální péče je povinen vést evidenci případů použití opatření omezujících pohyb osob v rozsahu

 

a) jméno, příjmení a datum narození osoby, které je ústavní sociální péče poskytována,

 

b) datum a čas počátku použití opatření omezujícího pohyb osob,

 

c) důvod použití opatření omezujícího pohyb osob,

 

d) jméno a příjmení osoby, která opatření omezujícího pohyb osob použila,

 

e) informace, zda bylo opatření omezující pohyb osob použito na základě předchozí indikace lékařem,

 

f) vyjádření lékaře v případech, kdy k použití opatření omezujícího pohyb osob došlo bez předchozí indikace lékařem,

 

g) datum a čas ukončení použití opatření omezujícího pohyb osob,

 

h) záznam o splnění povinnosti stanovené v odstavci 2.".

 

 

Vzhledem k postupující humanizaci společnosti a zvyšujícím se nárokům na důstojnost uživatelů poskytovaných služeb a v  harmonizaci přístupů se zeměmi evropského společenství bylo z iniciativy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR přistoupeno v historii poprvé k nastavení limitů omezování pohybu uživatelů sociálních  služeb.

 

Nastavení  pravidel požadovaly kompetentní orgány EU s oprávněnou kritikou jejich absence v zařízeních sociální péče v ČR. MPSV vycházelo  při tvorbě znění předpisu jak ze snahy ochránit uživatele před zneužíváním prostředků omezujících pohyb, tak ze snahy ochránit pracovníky zařízení sociální péče před nemožností kompetentně zasáhnout v situaci zvýšené agresivity uživatelů.

 

Restriktivní (omezující) prostředky (opatření) dosud byly používány v  zařízeních sociální péče bez zjevné kontroly, a to i v situacích, kdy k  ohrožení života či zdraví přímo nedocházelo.

 

Opatření omezující pohyb osob jsou všechna opatření, která zamezí člověku svobodně a bez omezení se pohybovat v rámci zařízení. Zamezí mu svobodně opustit lůžko, místnost apod. a omezí tak svobodný projev jeho vůle. Jsou známy prostředky mechanické, fyzické a chemické.

 

Fyzické (úchopy, držení rukama) – nejsou zneužitelné k prevenci ani k trestu, ani k úlevě v  práci personálu,  ale musí být profesionální a šetrné. Odbor sociálních služeb pořádá kurz , ve kterém se odborníci z řad sociálních služeb mimo jiné učí pravidlům šetrné sebeobrany, tato metodika byla vyvinuta právě pro situace nutných zásahů v zařízeních sociální péče.

 

Mechanické - zejména kurty, řemeny, svěrací kazajky, klecová lůžka, izolační místnosti, zamčené dveře a všechny další mechanické zábrany volného pohybu člověka.

 

 Chemické  -  např.  neuroleptika, hypnotika.

 

 

K omezení pohybu uživatele lze přistoupit pouze tehdy, když byly bez úspěšného výsledku vyzkoušeny všechny ostatní možné strategie pro zabránění takovému jednání uživatele, kterým ohrožuje zdraví či život svůj nebo jiné osoby a rizika vyplývající z neomezení pohybu uživatele jsou větší než rizika vyplývající z jeho omezení.  V případě použití omezovacího opatření v situaci, kdy není nutné chránit zdraví či život člověka, dochází k tomuto  použití  v rozporu s jeho lidskými právy.

 

Opatření omezující pohyb člověka musí být použito pouze za odborného dohledu  lékaře, který uživateli průběžně poskytuje  léčebnou péči a může být použito jen na dobu nezbytně nutnou. Dobou nezbytně nutnou se rozumí doba, po kterou trvá  situace ohrožení života či zdraví uživatele či jiné osoby.

 

Rozsah a povaha omezení musí být přiměřená míře aktuálního ohrožení a individualitě uživatele  a  musí být ukončeno hned jak pomine situace ohrožení.

 

O použití opatření omezujícího pohyb uživatele informuje zařízení zřizovatele zařízení bez zbytečného odkladu. Způsob a pravidla podávání informací je  věcí dohody mezi zřizovatelem a poskytovatelem služby.

 

O použití  opatření omezujícího pohyb uživatele informuje poskytovatel bez zbytečného odkladu zákonného zástupce uživatele. Způsob a pravidla podávání informací je věcí dohody mezi poskytovatelem služby a zákonným zástupcem uživatele služby.

 

Odbor sociálních služeb připravuje podpůrnou metodiku, zahrnující i formuláře pro evidenci případů použití opatření omezujících pohyb osob.

 

K prevenci situací, které by mohly vést k nutnosti omezit pohyb uživatele s cílem ochránit jeho zdraví či život patří :

 

§  analýza individuálních potřeb uživatele a naplňování těchto potřeb

§  vytvoření individuálního plánu péče pro uživatele, jejich pravidelné týmové zhodnocování a důsledné naplňování

§  zajištění stejných přístupů k uživateli všemi pracovníky v situacích, které by mohly vést nebo vedou k užití opatření omezujícího pohyb uživatele

§  strategie de-eskalace nebo „zmírňování,“ které mohou odvrátit potřebu užití opatření omezujících pohyb pro uživatele 

§  zajištění vzdělávání pracovníků v  péči o uživatele s rizikem v chování

§  zavádění standardů kvality do zařízení

§  posílení množství a odbornosti pracovníků v zařízení s ohledem na umístění uživatelů s problémovým chováním

§  zajištění kvalitní diagnostiky pro uživatele a její revize

§  vytváření příležitostí pro uživatele k zapojení do smysluplných aktivit, které zahrnují možnost volby a pocit z úspěšného splnění úkolu

 

 

Uživateli, který je vystaven situaci použití opatření omezujícího pohyb osob, je nutné poskytnout zvýšenou odbornou péči, revidovat  způsob poskytované péče a hledat možnosti a způsoby zkvalitnění péče v souladu s jeho potřebami.

 

 

 

 

 

                        Pravidla šetrné sebeobrany

 

 

 

Materiál je určen pro účastníky a absolventy kurzu “Zvládání agresivity uživatelů sociálních služeb v souladu s lidskými právy”.

 

Obecné zásady

 

Pravidla zásahu

 

Bezpečný kontakt a přístup

 

Práce s klientem, který sedí

(dovednosti zásahu)

Pozn. – u hyperkinetických klientů (Downův syndrom) existuje riziko vykloubení ramene – nelze ho zcela vyloučit, je však dobré mu alespoň částečně předcházet (fixace vlastními rameny zezadu)

 

 

Práce s klientem, který stojí (jde)

(dovednosti zásahu)

 

Práce s klientem, který  leží na břiše

       Obecné: Jsou-li u zásahu tři pracovníci, „vyjednavač“ se stará o hlavu.

Třetí pracovník u hlavy je vhodný i v případě, že ji není třeba fixovat – zajišťuje          komunikaci, kontroluje dýchání apod.

V poloze na břiše je velké nebezpečí dušení – ideální je, opírá-li se klient o lokty.

U lidí z Downovým syndromem je v poloze na břiše s hlavou zakloněnou dozadu značné riziko zapadení jazyka, především pokud klient křičí.

 

(dovednosti zásahu – ruce klienta)

 

(dovednosti zásahu - držení hlavy)

 

(dovednosti zásahu - fixování nohou)

 

Práce s klientem, který  leží na zádech

 

(dovednosti zásahu – ruce klienta)

(dovednosti zásahu - držení hlavy)

(dovednosti zásahu - fixování nohou)

 

 

 

 

 

 

 

Náhrady pracovníků v zasahujícím týmu

 

Náhrada pracovníka v týmu zezadu vestoje

 

 

Nebezpečné situace

 

Při zvládání nebezpečných situací je důležitá 1. technika, 2. rychlost, 3. moment překvapení, 4. využití tělesné váhy.

Neméně důležitá je znalost klienta, která umožňuje prevenci nebezpečných situací a také míru ohrožení v konkrétním případě – té podřizujeme intenzitu zásahu

Po úspěšném uvolnění z nebezpečné situace rychle opustíme nepříznivé postavení, z bezpečné vzdálenosti monitorujeme chování klienta a volíme další postup

 

Situace - uchopení za vlasy

 

Uchopení za vlasy zepředu

 

Uchopení za vlasy zezadu

 

Situace - uchopení za paži

 

 

Situace - škrcení

 

Škrcení zepředu nataženýma rukama (Foto č.62)

 

 

Škrcení u stěny nataženýma rukama (Foto č.65)

 

 

Škrcení zepředu loktem (Foto č.68)

 

 

Škrcení zezadu hákem (Foto č.71)

 

 

Škrcení na zemi vleže na zádech (Foto č. 75)

 

 

 

Škrcení na zemi v kleče, vleže na břiše

 

 
 
Jiné nebezpečné situace

 

Útok zepředu pěstí

 

 

Kousnutí

 

 

Kopnutí

 

 

Další opatření

 

Vstávání z podložky

 

 

 

 
 
Situace vzájemného napadení klientů

 

Klient se chystá napadnou druhého (Foto č. 99)

 

 

 

Klienti jsou již v kontaktu (perou se)

 

 

 

Kolektiv autorů  (Foto č.106)

 

 

Fotopříloha: 106 x foto