logo1.gif, 2 kB
Základní údaje
Členové APPRCH
Mentoři
Základní dokumenty
Vzdělávací programy
Aktuality
Prevence
Publikujeme
Další webové stránky
Zajímavosti
Poradna online

Vzdělávací programy

Pravidla šetrné sebeobrany Informativní program...
Supervize a mentoři Akreditované programy... Mentoři a opakování

Název akreditovaného kurzu:

Pravidla šetrné sebeobrany

 

Jedná se o ucelený vzdělávací akreditovaný 56-hodinový program pro pracovníky v sociálních službách a pro sociální pracovníky. Seznamuje je s novými metodami práce s klientem s rizikem v chování včetně nácviku šetrných úchopů a držení klienta v okamžiku ataku.

Základní a podstatnou součástí výcviku je prevence eskalace napětí, analýza zdrojů možného napětí, potřeb klienta, situace, opakovaných zdrojů napětí a následná změna prostředí, jiné zjištěné spouštěče rizikového chování. Frekventant kurzu se učí používat jednotlivé metody de-eskalace napětí a pořadí těchto metod podle míry neklidu klienta. Zpracovávání rizikových a krizových plánů u klientů s rizikem v chování, součástí je i sekundární analýza upravených podmínek a ověřování účinnosti těchto změn na chování klienta i personálu. Kurz se opírá o zákon o sociálních službách a zvláště o § 89 tohoto zákona.

Kurz je 56 - hodinový a je určen pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům. Je uceleným vzdělávacím akreditovaným programem, který je ukončen závěrečným vědomostním písemným testem a přezkoušením ovládání jednotlivých úchopů a držení. Řádně absolvované vzdělávání je ukončeno akreditovaným osvědčením.

Absolvovat vzdělávání v oblasti nácviků držení a úchopů –ukládá § 89 zákona č. 108/2007 O sociálních službách pro pracovníky v sociálních službách, speciálně pro Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Domovy se zvláštním režimem.

Maximální počet účastníků v jednom kurzu je 15 pracovníků. Vyučovací hodina má 45 minut.

 

PRAVIDLA ŠETRNÉ SEBEOBRANY

Teorie

·        Transformace, de-institucionalizace, nové formy sociálních služeb, standardy kvality sociálních služeb a zákon o sociálních službách (§89) ¨

·        Metody a techniky de-eskalace napětí

·        Krizové a rizikové plány

·        Problémové chování a prevence – možné příčiny,

·        Omezení osobní svobody klienta z pohledu práva

 

Nácvik úchopů a držení

1.   Obecné zásady a pravidla zásahu

2.   Bezpečný kontakt a přístup

3.   Práce s klientem, který sedí

4.   Práce s klientem, který stojí (jde)

5.   Práce s klientem, který leží na břiše

6.   Práce s klientem, který leží na zádech

7.   Nebezpečné situace a další opatření

8.   Sebeobrana pracovníků

První část kurzu obsahuje celkem 2 dny teorie a 3 dny nácviku úchopů a držení. Po měsíci má kurz další dva dny opakování – pouze praktická část, opakování úchopů a držení a přezkoušení..

Lektorské zajištění

Všechny předměty budou přednášet průvodci dobré praxe, tedy členové Asociace průvodců v problematického rizikového chování, r. s., kteří mají osvědčení o absolvování speciálního výcvikového kurzu od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Průvodci byli proškoleni v systému úchopů a držení odborníky z Velké Británie a Holandska. Někteří jsou sami pracovníky sociálních služeb, a to od ředitelů Domovů, přes sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, psychology., inspektory a odborníky v oblasti sociální problematiky. Teoretickou část programu mohou přednášet stejní průvodci jako úchopy a držení.

Cena programu

U praktického nácviku šetrného zvládání klienta s rizikem v chování jsou vždy 2 lektoři, teorie školí jeden lektor.

Cena programu pro pracovníky v sociálních službách: 65 000 Kč + cestovní náklady – 6.5 Kč/km, ubytování, stravné.

 

Přehled materiálů a literatury používaných v průběhu programu:

Práce s klientem s rizikem v chování, MPSV 2005 – materiál (jeho textová část) je dostupný na internetových stránkách APRCH a MPSV,

Standardy kvality sociálních služeb, MPSV 2002

Průvodce poskytovatele, MPSV 2003

Oba materiály jsou dostupné na internetových stránkách APPRCH a na MPSV

Garry Prouty: Preterapie

Jitka M. Zgola: Úspěšná péče o člověka s demencí

A. Hickson: Dramatické a akční hry

Listina základních práv a svobod /2/1993 Sb

Úmluva o lidských právech a biomedicíně (sdělení MZV 96/2001 Sb.)

Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách

Zákon č.20/1996 Sb., o péči a o zdraví lidu