logo1.gif, 2 kB
Základní údaje
Mentoři
Základní dokumenty
Vzdělávací programy
Aktuality
Publikujeme
Další webové stránky
Zajímavosti
Poradna online
webmaster

Aktuality

AKREDITOVANÉ KURZY ASOCIACE PRŮVODCŮ V PROBLEMATICE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ, Česká republika, z. s.

1.    INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY-úvod do problematiky

 

            Akreditace č. A2020/0541 – SP/PC/VP

            Forma prezentační – 8 vyučovacích hodin

 

Účastníci kurzu budou seznámeni s pravidly procesu plánování průběhu poskytované sociální služby. Získají orientaci v procesu mapování a zkoumání potřeb, schopností a možností uživatele a následného domlouvání a definování osobního cíle uživatele. Seznámí se s celým procesem plánování průběhu sociální služby v návaznosti na naplňování a vyhodnocování osobních cílů uživatele. Pozornost bude věnována i osobnosti a roli klíčového pracovníka a vnitřním pravidlům pro plánování a přehodnocování procesu poskytovaní služby. Dále se účastníci seznámí s významem týmové spolupráce a se základními technikami a metodami pomáhajícími při komunikaci s výrazně postiženým uživatelem. Kurz podpoří kvalitní naplňování standardu č.5 – Individuální plánování průběhu sociální služby.

 

 

2.    MÍRA RIZIKA A PODPORY PŘI PLÁNOVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – úvod do problematiky

 

Akreditace č. A2020/0470 – SP/PC

Forma prezentační – 8 vyučovacích hodin

 

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky.

Účastníci kurzu se seznámí s právy klientů, s pojmy riziko a odpovědnost. Pozornost bude významně věnována vnímání osobní a právní odpovědnosti. Účastníci budou seznámeni s možnostmi, jak rozpoznávat míru rizika a podpory při plánování a poskytování sociálních služeb. Součástí kurzu je seznamováni s postupem práce s klientem s rizikem, s tvorbou, realizací a vyhodnocováním rizikových plánů. Kurz podpoří kvalitu procesu individuálního plánování průběhu sociální služby.

 

 

NOVÝ UCELENÝ SYSTÉM POSTUPNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI PRÁCE S RIZIKEM V CHOVÁNÍ.

 

 

1.    ÚVOD DO PROBLEMATIKY PRÁCE S KLIENTEM S RIZIKEM V CHOVÁNÍ

 

            Akreditace č. A2020/0545 – SP/PC/VP

            Forma prezentační – 8 vyučovacích hodin

 

V rámci nastavení celého cyklu vzdělávání pracovníků v práci s klientem s rizikem chování jde o první úroveň vzdělávání.

Základem problémového chování je u většiny uživatelů sociálních služeb nedostatečné uspokojování jejich potřeb. Nedostatečná znalost příčin tohoto chování včetně neznalosti spouštěcích mechanismu agrese vede k užití možné restrikce vůči klientovi, které vede zpětně k narušení komunikace mezi klientem a pracovníky. Obsahem naší první úrovně vzdělávání pracovníků v řadě následných vzdělávacích programů je právě související legislativa, a to hlavně seznámení účastníků s dnes již propracovanými metodami snižovaní neklidu/de-eskalace napětí/, tak, jak to ukládá §89 z. 108/2006 Sb. V této oblasti není zatím nastaveno víceúrovňové vzdělávání a o to se právě snažíme: tři úrovně vzdělávání a kurz pro mentory. Pracovníky někdy školí např. cvičitelé bojových umění nebo příslušníci Policie ČR. a navíc nejsou nastaveny dostatečně povinnosti vzdělávat se v metodách a technikách de-eskalace, které vedou zklidnit klienta, aniž by došlo v rámci rozčilující fáze incidentu k nárůstu agresivity. Tento námi předkládaný vzdělávací program se zabývá procvičováním metod a technik, které vedou ke zklidnění a odvrácení agrese klienta. Jsou propojeny s dalšími aspekty práce s neklidným klientem, ale také terapii organizace a pracovníka. Cílem je snaha odvrátit možnost vzniku problémového /agresivního/ chování klienta. Hlavním cílem je seznámit pracovníky s přístupem, který vede ke zklidnění bez užití restrikce.

 

 

 

2.    VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ÚCHOPECH A DRŽENÍ V PRÁCI S KLIENTEM S RIZIKEM V CHOVÁNÍ

 

 

            Akreditace č. A2020/0538 – SP/PC/VP

            Forma prezentační – 16 vyučovacích hodin

 

V rámci nastavení celého cyklu vzdělávání pracovníků v práci s klientem s rizikem chování jde o druhou úroveň vzdělávání.

V rámci nastavení celého cyklu vzdělávání pracovníků v práci s klientem s rizikem chování jde o druhou úroveň zvládání klienta s rizikem v chování, a to ve vybraných typech držení a úchopů a to u např. poskytovatelů, kteří prošli transformací a mají malý počet klientů a personálu nebo pro rodinné příslušníky S OSOBAMI S pas Tam, kde je potřeba maximálně 2 až 3 zasahující osoby. Výhodné například podporované bydlení apod. s menším počtem pracovníků nebo pro ty zaměstnance, kteří chtějí absolvovat celý systém úchopů a držení a popřípadě se chtějí stát mentory pro vzdělávání vlastních spolupracovníků v rámci 2. úrovně vzdělávání např. Práce s klientem s rizikem v chování. V tomto kurzu se z teorie probírají krizové a rizikové plány a jsou vztaženy jen na tuto oblast. Přezkoušení zvládnutí všech úchopů a držení a sebeobranných prvků je podle stanovených tabulek. Účastníci kurzu musí podle této hodnotící tabulky plně zvládnout všechny předepsané úchopy a držení.

 

 

3.    NÁCVIK UCELENÉHO SYSTÉMU ÚCHOPŮ A DRŽENÍ (zvládání klienta ve fázi fyzické agrese), krizové plány a zápis incidentu

 

            Akreditace č. A2020/0524 – SP/PC/VP

            Forma prezentační – 24 vyučovacích hodin

 

 

V rámci nastavení celého cyklu vzdělávání pracovníků v práci s klientem s rizikem chování jde o třetí úroveň vzdělávání.

Jde o nácvik systému úchopů a držení, která jsou v souladu s §89 ZSS. Kurz zahrnuje ucelený systém zvládání agrese klienta ve stoje, sedu, chůzi, lehu na zádech a na břiše. Učí pracovníky sestavovat a zpracovávat rizikové a krizové plány u klientů s rizikem v chování. A zapisovat proběhlý incident podle §89, odst. 6 ZSS. Kurz přednáší průvodci dobré praxe, kteří mají osvědčení o absolvování speciálního výcvikového kurzu MPSV ČR, a to již od roku 2006, tedy 15 let. Jsou autory učebních textů, doplňují nové metody a poznatky. Působí po celé ČR a již třetím rokem i na Slovensku. Při vzájemných setkání si opakují a precizují systém úchopů a držení a metody snižování napětí. Někteří jsou sami pracovníky sociálních služeb, a to od ředitelů Domovů, přes sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, psychology., inspektory a odborníky v oblasti sociální problematiky. Oprávnění vzdělávat jsou také lektoři-mentoři, kteří získali osvědčení tím, že absolvovali všechny 3. úrovně vzdělávání a opakovací kurzy nastavené APPRCH Č, z. s. Jsou po dohodě asociací s řediteli sociálních služeb pobytových navrhnuti na vzdělávaní na pozici mentor. Mentoři podepisující List mentora, který je zavazuje se minimálně 1x za rok se účastnit Opakovacího kurzu, mají povinnou mentorskou kartu. Musí absolvovat speciální kurz pro mentory a opakovací kurz. V kurzu Pravidla zvládání rizikového chování klienta přednáší vždy dva lektoři současně. Buď dva průvodci dobrou praxí nebo dva mentoři, ale ti jen v u poskytovatele sociálních služeb, kde mají pracovní poměr.

 

 

 

4.    OPAKOVACÍ KURZ VE ZVLÁDÁNÍ SYSTÉMU ÚCHOPÚ A DRŽENÍ  

 

Akreditace č. A2020/0540 – SP/PC/VP

Forma prezentační – 16 vyučovacích hodin

 

Týká se poskytovatelů, kteří nemají vlastní mentory a školí je přímo průvodci naší asociace.

Cílem opakovacího kurzu je trvalé upevňování dovedností vedoucí ke zvládnutí systému jednotlivých technik a metod při rizikovém chování klienta. Pracovníci získávají jistotu v tom, že bez obav metodu zvládání klienta s rizikem v chování použijí, a tím získávají větší jistotu v týmové spolupráci.

Potvrdí si, kdy a za jaké situace užijí, ten, který úchop a držení včetně obranných. V rámci opakování si rozvinou schopnost správné volby typu fyzické restrikce. Upevní si dovednost vypracovat na základě předchozích zkušeností krizové a rizikové plány u konkrétního klienta.

Dvoudenní opakovací kurz je určen zaměstnancům a odborníkům z oblasti sociálních služeb i pečující osoby/rodičů, jež mají dítě nebo děti s PAS. Setkávají s nutností používání fyzických restrikcí u klientů s rizikem v chování.  Základní podmínkou je, že již absolvovali jeden z akreditovaných kurzu: Metody šetrného zvládání chování klienta s rizikem v chování nebo kurz mentorů v práci s klientem s rizikem v chování. Kurz je koncipován ryze prakticky a maximální počet účastníků je 15-17, vzdělávají vždy minimálně dva lektoři.

Během kurzu frekventanti pracují ve dvou skupinách, opakují si základy fyzických úchopů, které poté mohou kvalitně využít při zvládání rizikového chování. Dále budou s účastníky opakovacího kurzu probrány a navrženy krizové a rizikové plány pro konkrétní klienty z daných zařízení tak, aby bylo jasné, jak postupovat při rizikovém chování klienta nebo klientů. Frekventanti kurzu musí mít sportovní oblečení a pevnou obuv. Kurz je určen pouze pro personál, který bude aktivně cvičit a zkoušet techniku fyzických úchopů. V rámci kurzu personál opakuje techniky fyzického zvládnutí klienta v sedě, ve stoje a na zemi. V kurzu si účastníci opakují a upevňují také základní sebeochranné metody při škrcení, držení klientem a kousání. Ze stávající praxe víme, že pro mnoho poskytovatelů stačí pro prokázání vzdělání pouze jeden z těchto kurzu, ale dále v této oblasti již nejsou pracovníci vzdělávání. Výsledkem bývá obava pracovníka užít v praxi metody a techniky deeskalace napětí u klienta ve fázi neklidu a užít fyzickou restrikci ve fází fyzické agrese klienta. K odbourání této obavy a nastolení pocitu jistoty je určen tento opakovací kurz pro SP/PC.

                                              

                                              

 

5.    VZDĚLÁVÁNÍ MENTORŮ VE ZVLÁDÁNÍ SYSTÉMU ÚCHOPŮ A DRŽENÍ PODLE MANUÁLU MPSV-Práce s klientem s rizikem v chování.

 

            Akreditace č. A2020/0544 – SP/PC/VP

            Forma prezentační – 24 vyučovacích hodin

 

           

V rámci nastavení celého cyklu vzdělávání pracovníků v práci s klientem s rizikem chování jde o čtvrtou úroveň vzdělávání.

 

Absolventi kurzu – budoucí mentoři, si ověří schopnost vést nácvik, vzdělávání a upevňování metod práce s klientem s rizikem v chování ve vlastním zařízení. Mentoři si posilují schopnost pracovat s týmem a s dalším proškoleným mentorem.

V kurzu získávají frekventanti kurzu znalosti a dovednosti v užívání technik a metod de-eskalace napětí, osvojí si schopnost rozpoznávat jednotlivé stupně neklidu a stupně incidentu a zvolit odpovídající přístup. Orientují se v §89 zákona o sociálních službách č. 108/2006. Ví, co je to primární a sekundární prevence u problémových klientů. Umí vyhodnotit, jakou techniku a metodu de-eskalace napětí použít. Umí nastavit krizové a rizikové plány u klientů s rizikem v chování. Zvládá a je schopen použit ucelený systém úchopů a držení a kontrolovat osvojení si techniky u svých kolegů/zaměstnanců.     

Jedná se o první kurz v ČR, který si klade za cíl vyškolit nové mentory v práci s klientem s rizikem v chování, a to, zvláště v pobytových zařízeních sociálních služeb, kde se projevuje ve zvýšené míře problémové chování klientů. V DZR a DOZP by měli být alespoň dva až tři mentoři, kteří budou systematicky a pravidelně školit další pracovníky u poskytovatele, kde jsou zaměstnáni, ve zvládání systému šetrných úchopů a držení, tak by pracovníci při agresivním ataku klienta efektivně uměli použít metody a techniky de-eskalace napětí a metody podle §89 z. 108/2006.

Před absolvováním tohoto kurzu musí projít osmi hodinovým kurzem Úvod do problematiky práce s klientem s rizikem v chování, kteří přednáší průvodci asociace a dále kurzem Vzdělávání ve vybraných úchopem a držení v práci s klientem/16 hodin nebo kurzem nácvik uceleného systému úchopů a držení (zvládání klienta ve fázi fyzické agrese), krizové plány a zápis incidentu – 24 hodin.

Budoucí mentoři jsou zaměstnanci výše uvedených pobytových služeb, kteří prošli akreditovanými kurzy zaměřených na klienta s rizikem v chování. Výběr budoucího mentora provádí poskytovatel – zaměstnavatel s podporou Asociace průvodců v problematice rizikového chování ČR, z s.. Adept na mentora by měl mít podporu svého zaměstnavatele, měl by mít středoškolské nebo vyšší vzdělání a schopnost vzdělávat své spolupracovníky, tedy pedagogické minimum. 

Mentoři podléhají průběžnému vzdělávání. 1x ročně absolvují 16hodinový kurz, opakovaní systému úchopů a držení, mají kartu mentora a podepisují kodex mentora, stejně tak kartu vlastních rizik. V okamžiku, kdy neabsolvují nastavené vzdělávání, ztrácí postavení mentora.

            Na požádání mají možnost supervize a analýzy různých situací v práci s klientem s rizikem v chování. Po třech letech mohou požádat o regulérní členství v Asociaci průvodců v problematice rizikového chování ČR, z. s. Kurz je 16-ti hodinový.

            Hlavní důraz je kladen na jistotu a bezpečnost užívání metody zklidnění klienta s rizikem v chování. Zvládání klienta s rizikem v chování vždy dva průvodci, ti školí ve dvou skupinách po 7 nebo osmi účastnících kurzu. Celkový počet účastníků kurzu je maximálně 17. Při dobrém výcviku se minimalizuje riziko zranění klienta v situaci zásahu.

Technika je založena na šetrných, účinných a nebolestných úchopech (min. 2 pracovníci při jednom zásahu), na stupňování omezení zásahem vzhledem k situaci a na zklidňování klienta během situace zásahu.

                       

 

6.    OPAKOVACÍ KURZ VE ZVLÁDÁNÍ DRŽENÍ A ÚCHOPŮ PRO MENTORY PRÁCE S KLIENTEM S RIZIKEM V CHOVÁNÍ

 

            Akreditace č. A2020/0542 – SP/PC/VP

            Forma prezentační –16 vyučovacích hodin

 

 

Účastníci opakovacího kurzu mentorů si upevňují dovednost zvládnutí systému jednotlivých technik a metod při rizikovém chování klienta. Získávají jistotu v tom, že bez obav metodu zvládání klienta s rizikem v chování použijí, a tím získávají větší jistotu v týmové spolupráci.

Potvrdí si, kdy a za jaké situace užijí, ten, který úchop a držení včetně obranných. V rámci opakování si rozvinou schopnost správné volby typu fyzické restrikce. Upevní si dovednost vypracovat na základě předchozích zkušeností krizové a rizikové plány u konkrétního klienta.

Dvoudenní opakovací kurz je určen zaměstnancům a odborníkům z oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a školství i pečující osoby, jež se ve své praxi setkávají s nutností používání fyzických restrikcí u klientů s rizikem v chování.  Základní podmínkou je, že již absolvovali jeden z akreditovaných kurzu: Metody šetrného zvládání chování klienta s rizikem v chování nebo kurz mentorů v práci s klientem s rizikem v chování. Kurz je koncipován ryze prakticky a maximální počet účastníků je 15-17, vzdělávají vždy minimálně dva lektoři. Během kurzu frekventanti pracují ve dvou skupinách, opakují si základy fyzických úchopů, které poté mohou kvalitně využít při zvládání rizikového chování. Dále budou s účastníky opakovacího kurzu probrány a navrženy krizové a rizikové plány pro konkrétní klienty z daných zařízení tak, aby bylo jasné, jak postupovat při rizikovém chování klienta nebo klientů. Frekventanti kurzu musí mít sportovní oblečení a pevnou obuv. Kurz je určen pouze pro personál, který bude aktivně cvičit a zkoušet techniku fyzických úchopů. V rámci kurzu personál opakuje techniky fyzického zvládnutí klienta v sedě, ve stoje a na zemi. V kurzu si frekventanti opakují a upevňují také základní sebeochranné metody při škrcení, držení klientem a kousání. Ze stávající praxe víme, že pro mnoho poskytovatelů stačí pro prokázání vzdělání pouze jeden z těchto kurzu, ale dále v této oblasti již nejsou pracovníci vzdělávání. Výsledkem bývá obava pracovníka užít v praxi metody a techniky deeskalace napětí u klienta ve fázi neklidu a užít fyzickou restrikci ve fází fyzické agrese klienta. K odbourání této obavy a nastolení pocitu jistoty je určen tento opakovací kurz pro mentory.