logo1.gif, 2 kB
Základní údaje
Členové APPRCH
Mentoři
Základní dokumenty
Vzdělávací programy
Aktuality
Publikujeme
Další webové stránky
Zajímavosti
Poradna online

Vzdělávací programy

Informativní program...
Supervize a mentoři Akreditované programy... Mentoři a opakování

1. VZDĚLÁVÁNÍ MENTORŮ V PROBLEMATICE PRÁCE S KLIENTEM S RIZIKEM V CHOVÁNÍ – 64 hodinový / 8 denní kurz>

Akreditace č. 2017/0267/PC/SP/VP/PP

Absolventi kurzu, si ověří schopnost vést nácvik, vzdělávání a upevňování metod zvládání klienta s rizikem v chování pracovníky ve vlastním zařízení. Posilují si schopnost pracovat s týmem a s dalším proškoleným mentorem.

V kurzu získávají frekventanti kurzu znalosti a dovednosti v užívání technik a metod de-eskalace napětí, osvojí si schopnost rozpoznávat jednotlivé stupňů neklidu a stupně incidentu a zvolí odpovídající přístup. Orientují se v §89 zákona o sociálních službách č. 108/2006. Ví, co je to primární a sekundární prevence u problémových klientů. Umí vyhodnotit, jakou techniku a metodu de-eskalace napětí použít. Umí nastavit krizové a rizikové plány u klientů s rizikem v chování. Zvládá a je schopen použit ucelený systém úchopů a držení a kontrolovat osvojení si techniky u svých kolegů/zaměstnanců. kteří prošli akreditovaným kurzem Metody šetrného zvládání chování klienta s rizikem v chování.

Jedná se o první kurz v ČR, který si klade za cíl vyškolit nové mentory v práci s klientem s rizikem v chování, a to zvláště v pobytových zařízeních sociálních služeb, kde se projevuje ve zvýšené míře problémové chování klientů. V DZR a DOZP by měli být alespoň dva až tři mentoři, kteří budou systematicky a pravidelně školit další pracovníky poskytovatele ve zvládání systému šetrných úchopů a držení, tak by pracovníci při agresivním ataku klienta efektivně uměli použít metody a techniky de-eskalace napětí a metody podle §89 z. 108/2006.

Budoucí mentoři jsou zaměstnanci výše uvedených pobytových služeb, kteří prošli akreditovanými kurzy zaměřených na klienta s rizikem v chování. Výběr budoucího mentora provádí poskytovatel – zaměstnavatel s podporou Asociace průvodců v problematice rizikového chování ČR, z s.. Adept na mentora by měl mít podporu svého zaměstnavatele, měl by mít středoškolské nebo vyšší vzdělání a schopnost vzdělávat své spolupracovníky, tedy pedagogické minimum.

Mentoři podléhají průběžnému vzdělávání. 1x ročně absolvují 16hodinový kurz, opakovaní systému úchopů a držení, mají kartu mentora a podepisují kodex mentora, stejně tak kartu vlastních rizik. V okamžiku, kdy neabsolvují nastavené vzdělávání, ztrácí postavení mentora.

Na požádání mají možnost supervize a analýzy různých situací v práci s klientem s rizikem v chování. Po dvou letech mohou požádat o regulérní členství v Asociaci průvodců v problematice rizikového chování ČR, z. s.. Kurz je osmidenní, tedy 64-hodinový. Prvních 16 hodin je věnováno legislativě, metodickému doporučení a §89 z. 1008/2006, metodách a technikám de-eskalace napětí. Zbývajících 48 hodin se učí budoucí mentoři zvládat celý systém úchopů a držení. Na závěr jsou přezkoušeni ve správném užití jednotlivých úchopů a držení. V oblasti teorie musí zvládnout vědomostní test. Hlavní důraz je kladen na jistotu a bezpečnost užívání metody šetrného zklidnění klienta s rizikem v chování. Teorii školí jeden průvodce, systém šetrné zvládání klienta s rizikem v chování vždy dva průvodci, ti školí ve dvou skupinách po 7 nebo osmi účastnících kurzu. Celkový počet účastníků kurzu je maximálně 17. Při dobrém výcviku se minimalizuje riziko zranění klienta v situaci zásahu.

Technika je založena na šetrných, účinných a nebolestných úchopech (min. 2 pracovníci při jednom zásahu), na stupňování omezení zásahem vzhledem k situaci a na zklidňování klienta během situace zásahu.

2. OPAKOVACÍ KURZ METODY ŠETRNÝCH ÚCHOPŮ A DRŽENÍ – 16 hodin/2 dny

Akreditace č. 2017/0266/PC/SP/VP/PP

Účastníci opakovacího kurzu si upevňují dovednost zvládnutí systému jednotlivých technik a metod při rizikovém chování klienta. Získávají jistotu v tom, že bez obav metodu zvládání klienta s rizikem v chování použijí, a tím získávají větší jistotu v týmové spolupráci.

Potvrdí si, kdy a za jaké situace užijí, ten, který úchop a držení včetně obranných. V rámci opakování si rozvinou schopnost správné volby typu fyzické restrikce. Upevní si dovednost vypracovat na základě předchozích zkušeností krizové a rizikové plány u konkrétního klienta.

Dvoudenní opakovací kurz je určen zaměstnancům a odborníkům z oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a školství i pečující osoby, jež se ve své praxi setkávají s nutností používání fyzických restrikcí u klientů s rizikem v chování. Základní podmínkou je, že již absolvovali jeden z akreditovaných kurzu: Metody šetrného zvládání chování klienta s rizikem v chování nebo kurz mentorů v práci s klientem s rizikem v chování. Kurz je koncipován ryze prakticky a maximální počet účastníků je 15-17, vzdělávají vždy minimálně dva lektoři. Během kurzu frekventanti pracují ve dvou skupinách, opakují si základy fyzických úchopů, které poté mohou kvalitně využít při zvládání rizikového chování. Dále budou s účastníky opakovacího kurzu probrány a navrženy krizové a rizikové plány pro konkrétní klienty z daných zařízení tak, aby bylo jasné, jak postupovat při rizikovém chování klienta nebo klientů. Frekventanti kurzu musí mít sportovní oblečení a pevnou obuv. Kurz je určen pouze pro personál, který bude aktivně cvičit a zkoušet techniku fyzických úchopů. V rámci kurzu personál opakuje techniky fyzického zvládnutí klienta v sedě, ve stoje a na zemi. V kurzu si frekventanti opakují a upevňují také základní sebeochranné metody při škrcení, držení klientem a kousání. Chceme vyplnit mezeru, která vznikne po absolvování kurzů Šetrné sebeobrany nebo Metody šetrného zvládání klienta s rizikových chováním. Ze stávající praxe víme, že pro mnoho poskytovatelů stačí pro prokázání vzdělání pouze jeden z těchto kurzu, ale dále v této oblasti již nejsou pracovníci vzdělávání. Výsledkem bývá obava pracovníka užít v praxi fyzickou restrikci a k odbourání této obavy a nastolení pocitu jistoty je určen tento opakovací kurz.