logo1.gif, 2 kB
Základní údaje
Členové APPRCH
Mentoři
Základní dokumenty
Vzdělávací programy
Aktuality
Prevence
Publikujeme
Další webové stránky
Zajímavosti
Poradna online

Vzdělávací programy

Pravidla šetrné sebeobrany Informativní program...
Supervize a mentoři Akreditované programy... Mentoři a opakování

1.    VZDĚLÁVÁNÍ MENTORŮ V PROBLEMATICE PRÁCE S KLIENTEM S RIZIKEM V CHOVÁNÍ – 64 hodinový / 8 denní kurz        

 

Akreditace č. 2017/0267/PC/SP/VP/PP

 

Absolventi kurzu si ověří schopnost vést vzdělávání a upevňování systému šetrné sebeobrany u pracovníků ve svém zařízení. Umí pracovat s týmem a s dalším proškoleným mentorem. V kurzu mentorů získal znalosti a dovednosti v užívání techniky a metod de-eskalace napětí, získá schopnost v rozpoznávání jednotlivých stupňů incidentu a zvolit odpovídající přístup. Orientuje se v §89 zákona o sociálních službách. Ví, co je to primární a sekundární prevence u problémových klientů. Umí vyhodnotit, jakou techniku a metodu de-eskalace napětí použít. Umí nastavit krizové a rizikové plány u klientů s rizikem v chování. Zvládá a je schopen užívat celý systém úchopů a držení a kontrolovat zvládání šetrné sebeobrany u svých kolegů/zaměstnanců, kteří prošli akreditovaným kurzem Pravidel šetrné sebeobrany nebo kurzem Metody šetrného zvládání chování klienta s rizikem v chování.       

Jedná se o první kurz v ČR, který si klade za cíl vyškolit nové mentory v práci s klientem s rizikem v chování, a to zvláště v pobytových zařízeních sociálních služeb, kde je projevuje ve zvýšené míře chování klientů s rizikem v chování. V DZR a DOZP by měli být alespoň dva až tři mentoři, kteří budou systematicky a pravidelně školit další zaměstnance (kteří prošli kurzem Šetrné sebeobrany nebo kurzem Metody šetrného zvládání chování klientů s rizikem v chován)í ve zvládání systému šetrných úchopů a držení, tak by je mohli při agresivním ataku klienta efektivně užít a v metodách a technikách snižování de--eskalace napětí.

Budoucí mentoři jsou zaměstnanci výše uvedených pobytových služeb, kteří prošli kurzem Pravidel šetrné sebeobrany. Výběr budoucího mentora provádí poskytovatel – zaměstnavatel s podporou Asociace průvodců v problematice rizikového chování v ČR. Adept na mentora by měl mít podporu svého zaměstnavatele, měl by mít středoškolské nebo vyšší vzdělání a schopnost vzdělávat své spolupracovníky, tedy pedagogické minimum. 

Mentoři podléhají průběžnému vzdělávání. 1x ročně absolvují 16 hodinový kurz opakovaní systému úchopů a držení, mají kartu mentora a podepisují práva a povinnosti mentora, stejně tak kartu vlastních rizik. V okamžiku, kdy neabsolvují nastavené vzdělávání, ztrácí postavení mentora. Na požádání mají možnost supervize a analýzy různých situací v práci s klientem s rizikem v chování. Po dvou letech mohou požádat o regulérní členství v Asociaci průvodců v problematice rizikového chování ČR. Kurz je osmidenní, tedy 64 hodinový. Prvních 16 hodin je věnováno teorii, metodách a technikám de-eskalace napětí.  Zbývajících 48 hodin se učí budoucí mentoři zvládat celý systém úchopů a držení. Na závěr jsou přezkoušeni ve správném užití jednotlivých úchopů a držení. V oblasti teorie musí zvládnout vědomostní test. Hlavní důraz je kladen na jistotu a bezpečnost užívání metody šetrného zklidnění klienta s rizikem v chování. Teorii školí jeden průvodce, systém šetrné sebeobrany vždy dva průvodci, kteří školí ve dvou skupinách po 7 nebo osmi účastnících kurzu. Celkový počet účastníků kurzu je maximálně15. Při dobrém výcviku minimalizuje riziko zranění klienta v situaci zásahu.

Technika je založena na šetrných, účinných a nebolestných úchopech (min. 2 pracovníci při jednom zásahu), na stupňování omezení zásahem vzhledem k situaci a na zklidňování klienta během situace zásahu.                    

 

                                                      

 

  1. OPAKOVACÍ KURZ METODY ŠETRNÝCH ÚCHOPŮ A DRŽENÍ – 16 hodin/2 dny

 

            Akreditace č. 2017/0266/PC/SP/VP/PP           

 

 

účastníci kurzu opakováním systému šetrných úchopů a držení si upevňují dovednost  užití při rizikovém chování klienta tyto úchopy a držení. Získávají jistotu v tom, že bez obav metodu šetrné sebeobrany užijí a získávají větší jistotu v týmové spolupráci. Potvrdí si, kdy a za jaké situace užijí, ten, který úchop a držení včetně obranných. V rámci opakování si rozvinou schopnost správné volby typu fyzické restrikce. Upevní si dovednost vypracovat na základě předchozích zkušeností krizové plány u konkrétního klienta.         

 

Dvoudenní opakovací kurz je určen zaměstnancům a odborníkům z oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a školství i pečující osoby, jež se ve své praxi setkávají s nutností používání fyzických restrikcí u klientů s rizikem v chování.  Základní podmínkou je, že již absolvovali jeden z akreditovaných kurzu: Pravidla šetrné sebeobrany, Metody šetrného zvládání chování klienta s rizikem v chování nebo kurz mentorů v práci s klientem s rizikem v chování. Kurz je koncipován ryze prakticky a maximální počet účastníků je 17, vzdělávají vždy minimálně dva lektoři. Během kurzu frekventanti pracují ve dvou skupinách, opakují si základy fyzických úchopů, které poté mohou kvalitně využít ve své práci při zvládání rizikového chování. Dále budou s účastníky probrány a  navrženy krizové scénáře pro konkrétní klienty z daných zařízení tak, aby bylo jasné, jak  postupovat při jejich rizikovém chování. Frekventanti kurzu musí mít sportovní oblečení a pevnou obuv. Kurz je určen pouze pro personál, který bude aktivně cvičit a zkoušet techniku fyzických úchopů. V rámci kurzu personál opakuje techniky fyzického zvládnutí  klienta v sedě, ve stoje a na zemi. V kurzu si frekventanti opakují a upevňují také základní sebeochranné metody při škrcení, držení klientem a kousání. Účastníci kurzu si může akce nahrávat nebo fotit pro potřebu svého zařízení. Chceme vyplnit mezeru, která vznikne po absolvování kurzů Šetrné sebeobrany nebo Metody šetrného zvládá chování klienta s rizikových chováním, a tím, že další opakování tohoto vzdělání již není nastaveno. Z praxe víme, že pro mnoho poskytovatelů stačí pro prokázání vzdělání pouze jeden z těchto kurzu, ale dále v této oblasti již nejsou pracovníci vzdělávání.