logo1.gif, 2 kB
Základní údaje
Mentoři
Členové APPRCH
Základní dokumenty
Vzdělávací programy
Aktuality
Prevence
Publikujeme
Další webové stránky
Zajímavosti
Poradna online
Tyto stránky jsou validní XHTML 1.0
webmaster

Vzdělávací programy

Informativní program...
Supervize a mentoři Akreditované programy... Ucelené vzdělávání práce s rizikem

NABÍDKA KURZŮ AKREDITOVANÝCH MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A KONANÝCH V ZAŘÍZENÍCH POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

1. ZÁKLADY PÉČE O OSOBY S DEMENCÍ - Úvod do problematiky

A2019/1046 – SP/PC/PP/VP

Forma prezentační – 8 vyučovacích hodin

Účastníci kurzu se seznámí se základními stádii a formami demence, jejich specifickými příznaky a rizikovými faktory. Součásti kurzu je definování typických příznaků a průběh DAT (schopnosti poznávací, změny chování, potíže funkční). Účastníci kurzu jsou obeznámeni s rozsahem dohledu, pomoci, podpory a péče o klienta s demencí, přijetím diagnózy klientem a jeho okolím – podpora ze strany personálu, podporou při řešení právních osobních záležitostí. Učí se mapovat možná rizika a vytvářet preventivní opatření. Seznamují se zvláštnostmi komunikace s lidmi s DAT, osvojí si základní znalosti chování a komunikace lidi s DAT.

2. ZÁKLADNÍ ASPEKTY PALIATIVNÍ PÉČE – úvod do problematiky

Akreditace č. 2019/1044 - PC/SP/VP

Forma prezentační – 8 vyučovacích hodin

Stále častěji si přejí klienti pobytových sociálních služeb zemřít "doma". Naše společnost má obecně problémy hovořit o smrti a umírání. Se stejnými potížemi se potýkají pracovníci ve všech formách poskytování sociálních služeb-často neví, jak komunikovat s umírajícími a osobami o ně pečujícími, jak jim pomoci a v rámci základního sociálního poradenství kvalifikovaně poradit. Tento kurz je do problematiky uvede a podá základní informace a návody.

Základní témata probíraná v rámci kurzu:

  • pojem "paliativní péče"
  • poslání a cíle paliativní péče
  • práva a potřeby umírajících a osob o ně pečujících, Charta práv umírajících
  • psychologické, etické a právní aspekty paliativní péče, mýty o umírání
  • úloha rodiny v paliativní péči
  • zajištění důstojného a plnohodnotného života v těžké nemoci a terminálním stádiu.

3. INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY - úvod do problematiky

Akreditace č. A2020/0541 – SP/PC/VP

Forma prezentační – 8 vyučovacích hodin

Účastníci kurzu budou seznámeni s pravidly procesu plánování průběhu poskytované sociální služby. Získají orientaci v procesu mapování a zkoumání potřeb, schopností a možností uživatele a následného domlouvání a definování osobního cíle uživatele. Seznámí se s celým procesem plánování průběhu sociální služby v návaznosti na naplňování a vyhodnocování osobních cílů uživatele. Pozornost bude věnována i osobnosti a roli klíčového pracovníka a vnitřním pravidlům pro plánování a přehodnocování procesu poskytovaní služby. Dále se účastníci seznámí s významem týmové spolupráce a se základními technikami a metodami pomáhajícími při komunikaci s výrazně postiženým uživatelem. Kurz podpoří kvalitní naplňování standardu č.5 – Individuální plánování průběhu sociální služby.

4. MÍRA RIZIKA A PODPORY PŘI PLÁNOVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – úvod do problematiky

Akreditace č. A2020/0470 – SP/PC

Forma prezentační – 8 vyučovacích hodin

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky. Účastníci kurzu se seznámí s právy klientů, s pojmy riziko a odpovědnost. Pozornost bude významně věnována vnímání osobní a právní odpovědnosti. Účastníci budou seznámeni s možnostmi, jak rozpoznávat míru rizika a podpory při plánování a poskytování sociálních služeb. Součástí kurzu je seznamováni s postupem práce s klientem s rizikem, s tvorbou, realizací a vyhodnocováním rizikových plánů. Kurz podpoří kvalitu procesu individuálního plánování průběhu sociální služby.

Všechny kurzy jsou akreditovány MPSV a jsou vedeny průvodci dobrou praxí se znalostí jednotlivých cílových skupin (uživatelé s mentálním postižením, duševním onemocněním a poruchami v chování, senioři včetně seniorů s demencí). Více informací na www.restrikce.cz – kurzy.

KONTAKT: Mgr. Eva Pogodová, mobil: 724 335 109, e-mail: pogodova@seznam.cz
KONTAKT: PhDr. Květuše Bartošová, mobil 770 100 712, e-mail: bartosovakveta@email.cz