logo1.gif, 2 kB
Základní údaje
Členové APPRCH
Mentoři
Základní dokumenty
Vzdělávací programy
Aktuality
Prevence
Publikujeme
Další webové stránky
Zajímavosti
Poradna online

Vzdělávací programy

Pravidla šetrné sebeobrany Informativní program...
Supervize a mentoři Akreditované programy... Mentoři a opakování

NABÍDKA KURZŮ AKREDITOVANÝCH MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A KONANÝCH V ZAŘÍZENÍCH POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 

ÚVOD DO KOMUNIKACE S KLIENTEM S RIZIKEM V CHOVÁNÍ (6 vyuč. hodin) –č. a. 2015/06117- PC/SP/VP

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky.

Absolventi kurzu budou seznámeni s tím, co je to problémové a rizikové chování, jak rozpoznat základní spouštěče problémového chování a jak vzniku rizikového chování předcházet. Účastníci se budou orientovat v možných technikách a metodách práce s klientem s rizikem v chování a příslušné legislativě včetně zakotvení v par. 89 z. č. 108/2006Sb. Osvojí si možnosti a účinnost použití primární a sekundární prevence a techniky de-eskalace napětí.

 

ÚVOD DO KOMUNIKACE S KLIENTEM S RIZIKEM V CHOVÁNÍ (8 vyuč. hodin) –č. a. 2015/0610- PC/SP/VP/PP

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky.

Seznamuje účastníky kurzu a učí je rozpoznávat spouštěče problémového chování, seznamuje je s metody práce s klientem s rizikem v chování a příslušnou legislativou, včetně zakotvení a znalosti §89 z. 108/2006 o sociálních službách. Pracovníci se seznámí s primární, sekundární prevencí a technikami de-eskalace napětí, které mají možnost si na příkladech ověřit.

 

ZVLÁŠTNOSTI KOMUNIKACE A PRÁCE S KLIENTEM S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU ( 8 vyuč. hodin) – č. a. 2015/0364-PC/SP/VP

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky.

Účastníci kurzu se seznámí se základními stádii a formami demence, jejich specifickými příznaky a rizikovými faktory. Součásti kurzu je definování typických příznaků a průběh DAT (schopnosti poznávací, změny chování, potíže funkční). Účastníci kurzu jsou obeznámeni s rozsahem dohledu, pomoci, podpory a péče o klienta s demencí, přijetím diagnózy klientem a jeho okolím – podpora ze strany personálu, podporou při řešení právních osobních záležitostí.  Učí se mapovat možná rizika a vytvářet preventivní opatření. Seznamují se zvláštnostmi komunikace s lidmi s DAT, osvojí si základní znalosti chování a komunikace lidi s DAT.

 

 

 

ZÁKLADY METOD A TECHNIK DE-ESKALACE NAPĚTÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (8 vyuč. hodin) –č. a. 2015/0608-PC/SP/VP/PP

 

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky.

Účastnící kurzu si mohou vyzkoušet a tím i porozumět technikám a metodám de-eskalace napětí podle stupně neklidu u uživatelů sociální služby. Seznámí se s technikami ignorování, řešení problému, odvracení pozornost, verbální a neverbální komunikace. Legislativní zakotvení a znalost §89 z. 108/2006 Sb. a metodika MPSV ČR. Praktické příklady a triky v oblasti práce s klientem s rizikem v chování.

 

ÚVOD DO MÍRY RIZIKA A PODPORY PŘI PLÁNOVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM (8 vyuč. hodin) –  č. a. 2015/0613-PC/SP/VP

 

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky.

Účastníci kurzu se učí rozpoznávat míru rizika a podpory při plánování a poskytování sociálních služeb. Seznamují a osvojují si vnímání osobní odpovědnosti a právní vymezení odpovědnosti. Na základě příkladů se učí rozpoznávat zásahy do vlastního rozhodování a do rozhodování lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Součástí kurzu je seznamováni s postupem práce s rizikem, tvorbou krizových scénářů a vyhodnocování krizových plánů.

 

 

 

MÍRA RIZIKA A PODPORY PŘI PLÁNOVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – úvod do problematiky (8 vyuč. hodin) – č .a. 2015/0609-PC/SP/VP

 

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky.

Účastníci kurzu se seznámí s právy klientů, s pojmy riziko a odpovědnost. Pozornost bude významně věnována vnímání osobní a právní odpovědnosti. Účastníci budou seznámeni s možnostmi, jak rozpoznávat míru rizika a podpory při plánování a poskytování sociálních služeb. Součástí kurzu je seznamováni s postupem práce s klientem s rizikem, s tvorbou, realizací a vyhodnocováním rizikových plánů. Kurz podpoří kvalitu procesu individuálního plánování průběhu sociální služby.

 

 

ÚVOD DO KOMUNIKACE S OSOBAMI S RŮZNÝM ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (8 vyuč. hod.) –  č. a. 2015/0618-PC/SP/VP

 

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky.

Vzdělávací program je zaměřený na problematiku a specifika komunikace s osobami se zdravotním postižením. Účastníci budou informováni o základních zásadách komunikace s imobilními osobami, s osobami na vozíku nebo s částečným pohybovým omezením; s osobami se sluchovým postižením, s osobami se zrakovým postižením; s osobami postiženými hluchoslepotou; s osobami s mentálním postižením; s osobami s autismem a poruchami autistického spektra; s osobami postiženými demencí; s osobami s psychickou poruchou a osobami s poruchou řeči. Pozornost bude věnována možným bariérám při komunikaci s postiženými osobami a základním formám alternativní a augmentativní komunikace.

 

 

ZVLÁDÁNÍ AGRESE U KLIENTA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNĚ (16 vyuč. hodin) – Informativní a opakovací program k pravidlům šetrné sebeobrany – průvodci APPRCH – č. a. 2015/0365-PC/SP/VP/PP

 

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky.

Jde o opakovací kurz určený pro účastníky, kteří absolvovali akreditovaný kurz Pravidla šetrné sebeobrany a mentory. Upevňují si systém úchopů a držení podle §89 zákona 108/2006. Nezbytnost opakování Pravidel šetrné sebeobrany a přispívá k sebejistotě a správnému užití úchopů a držení u agresivních klientů sociálních služeb.

 

 

 

METODA ŠETRNÉHO ZVLÁDÁNÍ KLIENTA S RIZIKEM V CHOVÁNÍ (36 vyuč. hodin) – č. a. 2017/0268 – PC/SP/VP/PP

Kurz je určen vedoucí pracovník, pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky, ale i pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra.

Jedná se o ucelený vzdělávací akreditovaný 36-hodinový program ve zvládání agresivního jedince pomocí uceleného systému úchopů a držení, které vede ke zklidnění klienta a to tak, aby nebyla porušena jeho lidská práva. Učí účastníky zpracovávat krizové a rizikové plány.

 

 

 

SEZNÁMENÍ S PŘÍNOSY BAZÁLNÍ STIMULACE V SOCIÁLNÍ OBLASTI  - Úvod do problematiky ( 6 vyuč. hodin) -– č.a. 2015/0530-PC/SP/VP

Účastníci kurzu se seznámí se základními metodami a pracovními postupy v rámci konceptu Bazální stimulace. Budou seznámeni s tím, co to Bazální stimulace je, jaké je možné zvolit jednotlivé prostředky Bazální stimulace, kdy se používá, jaká jsou základní východiska a postupy této metody (auditivní, optické, olfaktorické, orofaciální a taktilně - haptická stimulace). Účastníci kurzu získají základní praktické rady a instrukce, které přispějí ke snadnějšímu porozumění uvedené problematiky. Budou informování o tom, u kterých osob a v jaké situaci lze prvky Bazální stimulace používat.

 

 

INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY - úvod do problematiky (8 vyuč. hodin)  – č .a. 2015/0607-PC/SP/VP

Kurzy jsou určeny pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, klíčové pracovníky a další pracovníky v zařízeních sociálních služeb

Účastníci kurzu budou seznámeni s pravidly procesu plánování průběhu poskytované sociální služby. Získají orientaci v procesu mapování a zkoumání potřeb, schopností a možností uživatele a následného domlouvání a definování osobního cíle uživatele. Seznámí se s celým procesem plánování průběhu sociální služby v návaznosti na naplňování a vyhodnocování osobních cílů uživatele. Pozornost bude věnována i osobnosti a roli klíčového pracovníka a vnitřním pravidlům pro plánování a přehodnocování procesu poskytovaní služby. Dále se účastníci seznámí s významem týmové spolupráce a se základními technikami a metodami pomáhajícími při komunikaci s výrazně postiženým uživatelem. Kurz podpoří kvalitní naplňování standardu č.5 – Individuální plánování průběhu sociální služby.

 

 

ZÁSADY PRÁCE S UŽIVATELEM SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSTIŽENÝM  DEMENCÍ

( 8 vyuč. hodin) –č. a.  2015/0619-PC/SP/VP

 

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a Účastníci kurzu obdrží informace o základních vývojových stádiích a formách demence, jejich specifických příznacích a rizikový faktorech.  Součástí vzdělávání bude popis typických příznaků jednotlivých stupňů demence (schopnosti poznávací, změny chování, potíže funkční). Budou seznámeni s rozsahem potřebné pomoci, podpory a péče o klienta postiženého demencí, přijetím diagnózy klientem a jeho okolím, podpora ze strany pracovníků, podpora při řešení osobních, právních a psychosociálních potřeb. Obsahem kurzu jsou i základní pravidla pro komunikaci s osobami postiženými demencí a možnostmi udržení jejich paměti. Bude prezentován význam týmové spolupráce. Prezentována bude potřebnost mapování potřeb osob postižených demencí, vyhledávání rizik a vypracování potřebných opatření.

 

 

OSOBNOST A ROLE PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA - Úvod do problematiky (6 vyuč. hodin) č. a. 2015 / 0615-PC/SP/VP

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky.

V rámci vzdělávání budou účastníci kurzu seznámeni s rolí a postavením pracovníka v sociálních službách (PSS) a sociálního pracovníka (SP) při poskytování sociální služby, dále budou seznámeni s etickými pravidly, která je třeba dodržovat při práci zaměstnanců v oblasti sociálních služeb a s legislativou v oblasti sociálních služeb. V neposlední řadě získají základní informace týkající se práv a povinností uživatelů sociální služby, též pracovníka v sociálních službách a sociálního pracovníka v návaznosti na Etický kodex sociálních pracovníků ČR.

 

 

ÚVOD DO PROBLEMATIKY LIDSKÝCH PRÁV KLIENTŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KONTEXTU STANDARDU č. 2 a nového Občanského zákoníku (8 vyuč. hodin) –– č. a. 2015/0611 – PC/SP/VP

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky

V kurzu se seznámí pracovníci se změnami v novém Občanském zákoníku, které se týkají právní způsobilosti a ochrany klienta v rámci částečného zbavení způsobilosti k právním úkonům. Je jim vysvětlena vazba těchto změn na standard č. 2. Jsou na základě konkrétních i obecných příkladů seznamování s naplňováním standardu č.2.

Znalost a naplňování práv uživatelů sociálních služeb je jedním z hlavních znaků moderní sociální služby.

Znalost a uplatňování základních lidských práv v oblasti poskytování sociálních služeb, a to hlavně u služeb sociální péče je základem moderní sociální služby. V současné době existuje řada pobytových zařízení, kde ještě znalost práv klientů je nedostatečná, a právě z tohoto důvodu je velmi potřebné vzdělávání pracovníků ve znalosti této problematiky. A to i s důrazem na práva a povinnosti poskytovatelů, potažmo managementu a pracovníků sociálních i pracovníků v sociálních službách. Dochází v souvislosti s novým Občanským zákoníkem ke změnám v oblasti zbavování způsobilosti k právním úkonům a také opatrovnictví, je důležité v této oblasti proškolovat pracovníky.

 

ÚVOD DO PROBLEMATIKY OCHRANY PRÁV OSOB PŘI POSKYTOVÁNI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (8 vyuč. hodin) č.a.–2015/0614-PC/SP/VP

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky

Absolvent kurzu bude seznámen se základními právními dokumenty v oblasti ochrany práv osob, s organizacemi zabývajícími se problematikou ochrany práv osob, se základními lidskými právy a s rizikem možnosti porušení práv u uživatelů sociální služby. Bude informován o základní oblasti možného porušování práv v průběhu poskytování sociální služby a ve způsobu, jak zpracovat a dodržovat ve své organizaci preventivní opatření, aby k porušování práv nedocházelo. Současně získá základní informace, jak postupovat při porušení práv uživatele. Bude stručně informován i o oblasti střetu zájmů, restriktivních opatření, ochrany osobních údajů a pravidlech pro přijímání darů.

 

 

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - úvod do problematiky (6 vyuč- hodin) – č. a. 2015/0616-PC/SP/VP

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a

Vedoucích pracovníků.

Účastníci kurzu budou seznámeni se zněním standardu č. 7 přílohy č. 2 vyhlášky č. 505/2006Sb. - Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby v návaznosti na standard č. 2 - ochrana práv osob. Budou se seznamovat s povinností a možnými formami vypracování písemných a srozumitelných pravidel pro podávání a vyřizování stížností. Naučí se nastavovat pravidla pro evidenci a vyřizování stížností a s povinností informovat stěžovatele na možnost obracet se na nadřízený orgán nebo instituci zabývající se problematikou lidských práv. Diskuze bude zaměřena na problematiku vypracování pravidel, která budou srozumitelná uživatelům sociální služby.

 

 

NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - úvod do problematiky (6 vyuč. hodin č .a. 2015/0529-PC/SP/VP

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky

Účastníci kurzu budou seznámeni s orientací a řešením základních nouzových a havarijních situací, které mohou nastat v souvislosti s poskytováním sociální služby. Naučí se rozpoznávat a definovat rozdíl mezi mimořádnou, nouzovou a havarijní situací. Seznámí se se způsobem vytváření preventivních opatření vzniku mimořádných, havarijních a nouzových situací a s pravidly pro vypracování pracovních postupů vedoucích k řešení těchto situací. Dostanou informace k možným způsobům vedení dokumentace o průběhu a řešení nouzových a havarijních situací.

 

 

ZÁKLADY INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNI U SLOVNĚ NEKOMUNIKUJÍCÍCH KLIENTŮ A NÁCVIK INTUITIVNÍCH TECHNIK (8 VYUČ. HODIN) - č. a. 2015/0612-PC/SP/VP

Kurz je určen pro max. počet 14 - 15 pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků.

Na první pohled by se zdálo, že zjistit potřeby člověka, který slovně nekomunikuje a nedokáže je vyslovit, je nemožné. Opak je pravdou. Prostřednictvím technik spojených s empatií a imaginací můžeme udělat mnoho pro to, abychom se přiblížili situaci klienta, prožili a porozuměli situaci, ve které se nachází, a nechali se inspirovat svými pocity, uvědoměními a nápady, jakými opatřeními bychom mohli službu vylepšit.

Zásadní strategie vychází z toho, že si prostřednictvím různých technik vytváříme hypotézy o potřebách uživatele. Tyto hypotézy následně projednáváme v pracovním týmu a hledáme taková opatření, kterými bychom platnost hypotéz ověřili. Experimentujeme s možnými způsoby podpory, které vycházejí z našich hypotéz. Důraz vzdělávacího programu je ověření technik ve svém zařízení a modelové práce týmu na tvorbě hypotéz vycházejících ze zjištění u vlastních klientů.

 

 

STRES, PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENI - úvod do problematiky ( 6 vyuč. hodin)–. 2015/0528-PC/SP/VP

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky.

Účastníci kurzu se seznámí se základními pojmy - pracovní vytížení, přetížení, stres - co ho vyvolává, jaké jsou projevy stresu, základní charakteristika. Obdrží informace, co je stres akutní a chronický, jejich příčiny a zdroje pracovního přetížení - negativní stres a pozitivní stres. Seznámí se s náročnými životními situacemi a z nich vyplývající psychosomatikou stresu. Budou probrány důsledky syndromu vyhoření s metodami primární a sekundární prevence vzniku stresu.

 

 

ZÁKLADNÍ ASPEKTY PALIATIVNÍ PÉČE – úvod do problematiky (8 vyuč. hodin)  -

- č. a. 2016/0079 - PC/SP/VP/PP      

 Stále častěji si přejí klienti pobytových sociálních služeb zemřít  "doma".

Naše společnost má obecně problémy hovořit o smrti a umírání. Se stejnými

potížemi se potýkají pracovníci  ve všech formách poskytování sociálních

služeb - často neví, jak komunikovat s umírajícími a osobami o ně pečujícími

- jak jim pomoci a v rámci základního sociálního poradenství kvalifikovaně

poradit. Tento kurz je do problematiky uvede a podá základní informace a

návody.

Základní  témata probíraná v rámci kurzu:

- pojem "paliativní péče"

- poslání a cíle paliativní péče

- práva a potřeby umírajících a osob o ně pečujících, Charta práv

umírajících

- psychologické, etické a právní aspekty paliativní péče, mýty o umírání

- úloha rodiny v paliativní péči

- zajištění důstojného a plnohodnotného života v těžké nemoci a terminálním stádiu.      

 

 

 

ÚVOD DO PRÁCE S KLIENTY S NÍZKOFUNKČNÍM AUTISMEM / 8 hod/

č. a. 2016/ 0188 – PC/SP/VP/PP

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky.

Vzdělávací kurz je zaměřený na přípravu dospělých klientů s poruchou autistického spektra, poruchami v chování a kombinovaným postižením na samostatnější život metodou označovanou jako strukturované učení. Je prokázáno, že mentální postižení je kombinováno s autismem v 80% případů je namístě  informovat zaměstnance o způsobu práce, který otevírá cestu k cílovým skupinám, které bývají ve službách často odsunovány do pozadí.

Součástí kurzu je i kazuistika mladé dámy, které se během desetiletého procesu přípravy kvalitativně změnil život k lepšímu. Je důkazem, že je prospěšné se těmto cílovým skupinám ve službách odborně věnovat. Profitují na tom nejen klienti, také jejich spolubydlící, zaměstnanci a rodiny klientů. Veškeré informace jsou podloženy teorií vycházející ze zkušeností zahraničních, a hlavně českých odborníků a na nich je vystavěna a předávána prožitá sedmnáctiletá praxe v ústavu sociální péče.            

 

 

 

Všechny kurzy jsou akreditovány MPSV a jsou vedeny průvodci dobrou praxí se znalostí jednotlivých cílových skupin (uživatelé s mentálním postižením, duševním onemocněním a poruchami v chování, senioři včetně seniorů s demencí). Více informací na www.restrikce.cz – kurzy.

 

Kurzy se realizují přímo u poskytovatele služby, takže uvedené ceny se nevztahují na 1 pracovníka, ale na celý navrhovaný kurz

Cena dvoudenního kurzu je 20 000 Kč, čtyřdenní kurz činí 40 000 Kč, cena 8 hodinového kurzu je 9000 Kč, 6 hodinového kurzu 7000 Kč.

Cena zahrnuje náklady spojené s výukou a pracovní materiály pro účastníky. K ceně je navíc účtováno jízdné a případně ubytování a stravné.

KONTAKT: Mgr. Eva Pogodová, mobil: 724335109, mail: pogodova@seznam.cz

KONTAKT: PhDr. Květuše Bartošová, mobil 732930818, mail: dpdfoltynova@volny.cz

 

Naši průvodci:

PhDr. Květuše Bartošová

Mgr. Pavel Drexler

Mgr. Petr Olchawski

Mgr. Eva Pogodová

Bc. Jan Straka

Bc. Jiří Šmahlík